zondag 18 februari 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst in de Dorpskerk
Voorganger(s): de heer Bert Slaa Peize
Ouderling(en): Gratia Apoll
Organist: Jan Arjen Mondria

Lector : Gratia Apoll

te beluisteren en te zien via de Kerkradio en  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven )


Orde van dienst


eerste zondag van de Veertigdagentijd
zondag Invocabit = Roept hij Mij …Orgelspel: Partita over psalm 91- Jan Jansen (geb. 1946)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Voorganger: enkele woorden ter inleiding op deze dienst

Aansteken van de kaarsen

Intochtslied (staande): psalm 91: 1 en 2,
vanouds de psalm van deze zondag


2  God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

Groet en bemoediging
Voorganger:         De Heer zij met u
Allen:                    OOK MET U ZIJ DE HEER
Voorganger:          Onze hulp is in de naam van de Heer     
Allen:                    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:         die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:                    EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. AMEN

Gemeente gaat zitten

Lied: psalm 91: 7 het vers dat een centrale  rol speelt in de evangelielezing

7  Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.

Kyrie, afgesloten met
In de Veertigdagentijd vervalt het Gloria – in plaats daarvan zingen we
Lied 561. ‘O liefde die verborgen zijt’

2  Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3  De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4  O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5   opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.


Gebed van de zondag

Met de kinderen

Enkele inleidende woorden bij de lezingen

Eerste Schriftlezing: Genesis 9: 8-17

Lied 91a: 3 ‘Geen duister zal je overvallen’ (een hertaling van psalm 91)


Tweede Schriftlezing:  Marcus 1: 12-15


Lied 547: 1, 4 en 5 ‘Met de boom des levens’


4  Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5  want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Orgelspel als voorspel voor lied 538: Een mens te zijn op aarde - Ronald van Baekel (geb. 1969)

Lied 538: ‘Een mens te zijn op aarde’


2  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

3  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

4  Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.

Gebeden, iedere voorbede beantwoorden we met het refrein van lied 547: ‘Kyrie eleison, wees met ons begaan’

De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven
Orgelspel:  Alles wat over ons geschreven is (lied 536) - Johan Beeftink (geb. 1941)

Slotlied (staande) Lied 536: ‘Alles wat over ons geschreven is’


2  De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3  Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.


Zegen, gezongen Amen.

Orgelspel: Psalm 91 - Margaretha Christina de Jong (geb. 1961)
Mededelingen

De bloemen gaan als groet van ons allen naar mevrouw Maaike Holen

Collectes
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, het binnenlands diaconaat. De tweede collecte is bestemd voor het eigen jeugdwerk.

De Commissie 'Vorming & Toerusting' maakt u attent op de meditatie-schilder-ochtend die a.s. dinsdag o.l.v. Philippine Lugtigheid wordt gehouden in Ons Centrum. Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel
Vanmorgen composities van hedendaagse Nederlandse organisten over drie in de dienst te zingen liederen.

Na de dienst is er weer koffie, thee en limonade in Ons Centrum


 

terug