Ziekenzondag Ziekenzondag
Diaconaal bloemetje

Net als voorgaande jaren willen we op zondag 11 september, ziekenzondag, zonnebloemen
uitdelen. Daarmee willen we laten zien dat we betrokken zijn bij onze gemeenteleden.
U kent vast iemand die een bloemetje verdient of nodig heeft. Of misschien bent u dat zelf wel.
Iedereen, jong of oud, mag na de dienst een zonnebloem meenemen om uit te delen of om zelf te houden. Zo mogen we ons verbonden voelen met elkaar en willen we samen gemeente zijn.

de werkgroep binnenlands diaconaat,


 
 
College van Diakenen College van Diakenen
De diakenen zijn op een aantal fronten actief binnen onze gemeente. Tijdens de kerkdiensten collecteren ze, hierbij bijgestaan door collectanten.

U kunt uw giften voor de diaconie overmaken naar rekening NL 77 RABO 0325 1052 27 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Haren-Onnen.

Voor het door de gemeenteleden bijeengebrachte gelden wordt samen met de diakenen van de Gorechtkerk, een goede bestemming gezocht op regionaal, landelijk en wereld niveau.

Diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen (Dorpskerk) en de Gereformeerde Kerk (Gorechtkerk) vormen samen de Diaconale Raad (DIRA). 

e-mail: : hervormdediaconieharen@outlook.com
 
 
Beleidsplan Diaconie Hervormd Haren Beleidsplan Diaconie Hervormd Haren
Beleidsplan 2022-2026
Diaconie Hervormde Gemeente Haren/Onnen

Inleiding

‘Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof...’
Woorden die opgetekend staan in de brief van Jakobus (hoofdstuk 2 vers 18-b) en die deel uitmaken van een betoog waarin het gaat over de verbinding tussen geloof en de concrete activiteiten waarin dat wordt geuit.
Geloven en doen zijn, door heel de Bijbel heen, zaken die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
In de kerkelijke organisatie heeft die verbinding in de geschiedenis een officiële status gekregen in het diaconaat (en in het ambt van diaken). De wortels daarvan gaan terug op het verhaal uit het Handelingen 6 (vers 1 - 6) waar diakenen worden aangesteld om de nood te ledigen van Griekstalige weduwen in de toen nog jonge christelijke gemeente in Jeruzalem.
Het diaconaat heeft zich in de loop der eeuwen op velerlei manieren en op vaak indrukwekkende wijze ontwikkeld en gemanifesteerd, zich daarbij oriënterend op de uitspraken van Jezus die in het Bijbelboek Mattheus (hoofdstuk 25 vers 31 - 40) staan opgetekend als concreet zichtbare gestalten van het Evangelie.

Twee kernbegrippen in het huidige diaconaat zijn barmhartigheid en gerechtigheid. Die begrippen liggen ook ten grondslag aan het werk dat door de diaconie van onze kerkelijke gemeente wordt gedaan en wat zij voornemens is te doen in de komende periode.

Doel van het beleidsplan is:
- De huidige (en voorgenomen) activiteiten in beeld brengen.
- Zorg te dragen voor continuïteit van werkzaamheden en activiteiten
- Overdraagbaarheid te waarborgen
- Het één en ander op een zo verantwoord mogelijke manier, naar vermogen uit te voeren.
En door dit alles kwaliteit te garanderen teneinde een betrouwbare partner te zijn voor hen die hulp, steun en stem behoeven.

Haren - januari 2022
Het college van diakenen
Indeling

De taken van het diaconaat/de diakenen worden in de Kerkorde van de de Protestantse Kerk in Nederland als volgt omschreven (artikel V, 3):

- De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten, het dienen aan de Tafel van de Heer en het inzamelen/uitdelen van liefdegaven.
Concreet betekent dat laatste: zorg dragen voor de diaconale collectes alsmede het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan hen die het nodig hebben.

- De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Dat houdt in: helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (artikel X). Praktisch gesproken komt dat neer op:
Het betrachten van onderling dienstbetoon.
Deelname aan arbeid ten behoeve van het algemene welzijn.
Het signaleren van knelsituaties.
Het bevorderen van zorg voor behoud van de schepping.
Dit alles in de gemeente, in haar omgeving en elders in de wereld. (ordinantie.8, artikel 3 sub 1)

- Tevens wordt genoemd dat in de diaconale arbeid de samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse wordt (=dient te worden) gezocht. (artikel X, 4).

- In Ordinantie 8 artikel 3 sub 3 staat genoemd wat ook als taak van de diakenen wordt aangemerkt: de gemeente bewust maken van diaconale roeping en toe te rusten tot haar diaconale verantwoordelijkheid.

- De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.


De indeling van het beleidsplan is als volgt:

1. Ambtelijke vertegenwoordiging in kerkdiensten (en dienen aan de Tafel van de Heer)
2. Inzamelen en uitdelen van de gaven
3. Dienst van barmhartigheid en gerechtigheid
4. Samenwerking met andere diaconieën ter plaatse
5. Diaconale bewustwording van de gemeente
6. Organisatie & administratie
7. Overzicht beleidspunten

Hoewel niet expliciet benoemd klinken in wat onder 'hoofdstuk' 3 wordt beschreven de woorden van Jezus uit Mattheus 25 door.


1. Ambtelijke vertegenwoordiging in kerkdiensten (en dienen aan de Tafel van de Heer)

- Reguliere kerkdiensten en Avondmaalsvieringen (Dorpskerk)

Tijdens elke reguliere kerkdienst in de Dorpskerk is één diaken ambtsdrager. Deze draagt o.a. zorg voor een correct verloop van de inzameling van de gaven tijdens de dienst en het tellen van het geld na afloop van de dienst, in samenwerking met collectanten.
Tijdens diensten waar het Heilig Avondmaal wordt gevierd, zijn twee dienstdoende diakenen aanwezig. Naast de taken van de reguliere kerkdienst dienen zij aan de Tafel van de Heer. Zij zorgen voor het delen van de wijn (en/of druivensap). Tijdens de huidige coronapandemie is gebleken dat het delen van wijn uit de grote beker om hygiënische redenen niet wenselijk is. Daarom wordt de wijn tijdens het Avondmaal voortaan bediend door gebruik te maken van kleine bekertjes. De voorbereiding gebeurt in samenspraak met de dienstdoende predikant en de ouderlingen van dienst.
Om deze taken te kunnen vervullen is de aanwezigheid van voldoende diakenen (ambtsdragers) noodzakelijk.
> Het aantal diakenen moet op een minimum aantal van vier blijven maar de aanwezigheid van meer diakenen is zeer gewenst. Het zoeken naar meer man/vrouwkracht zal doorgaan.

- Collecteren (Dorpskerk)

Het collecteren tijdens diensten in de Dorpskerk gebeurt door de dienstdoende diaken(en) en collectanten. Tijdens de huidige coronapandemie wordt niet met de collectezakken rondgegaan, maar worden de gaven ingezameld in 'boxen' bij de uitgang. Mocht er weer gecollecteerd worden op de manier van voor Covid19 dan is het de bedoeling dat twee collectanten per dienst worden ingeroosterd. Op het moment van schrijven is er een flink tekort aan collectanten, ondanks de inzet van lectoren als zodanig.
> Het zoeken naar nieuwe, hopelijk jongere, collectanten krijgt prioriteit. Ook andere oplossingen, zoals eventuele hulp van ouderlingen of het spontaan ter plekke vragen van collectanten, moet worden overwogen.

- Diensten in woon/zorglocatie De Dilgt

Naast de ambtelijke vertegenwoordiging tijdens de diensten in de Dorpskerk zijn ook ambtsdragers vanuit de Hervormde gemeente te Haren/Onnen actief tijdens kerkdiensten in woon/zorglocatie De Dilgt. Hier komen kwetsbare mensen die niet de mogelijkheid hebben (zelfstandig) een reguliere kerkdienst te bezoeken.
In het bijzonder tijdens de vieringen van het Heilig Avondmaal (drie keer per jaar) is de inzet van diakenen gewenst.
De diaconie vindt het doorgaan van deze diensten zeer waardevol en hoopt dat onze kerk hieraan medewerking kan en wil blijven verlenen.
> De ambtelijke vertegenwoordiging tijdens diensten in woon/zorglocatie De Dilgt wordt gecontinueerd.

2. Inzamelen en uitdelen van de gaven

- Collecterooster

Voor elk kalenderjaar dient een collecterooster te worden gemaakt. In dit rooster staan voor elke dienst de eerste, diaconale collecte en de tweede collecte die toekomt aan het college van kerkrentmeesters. Dit rooster dient tijdig te worden opgesteld en te worden goedgekeurd door de Kerkenraad. De diaconale collecte in woon/zorglocatie De Dilgt is gelijk aan de diaconale collecte in de Dorpskerk.
Een deel van de diaconale collectes kan worden afgestemd met de Gorechtkerk. Een aantal doelen wordt gehaald uit het collecterooster gemaakt door de PKN. Dit is echter geen verplichting.
> Het collecterooster wordt tijdig opgesteld en mits wenselijk afgestemd met de Gorechtkerk.

- Diaconale rondgang

De diaconie heeft de mogelijkheid een z.g. diaconale rondgang te houden. Dit houdt in dat alle gemeenteleden schriftelijk (of per e-mail) worden benaderd om een vrijwillige financiële bijdrage te leveren aan onze diaconie. Hier kan een specifiek doel aan gekoppeld worden. Deze rondgang wordt indien mogelijk jaarlijks gehouden. De uitvoering van deze actie wordt uitbesteed aan het kerkelijk bureau van de Protestantse gemeente te Groningen, aangezien zij een digitaal bestand van onze leden beheren en een systeem hanteren waaruit geautomatiseerd brieven e.d. kunnen worden gegenereerd.
> De diaconale rondgang wordt jaarlijks in de maand december gehouden. Gekeken wordt of het versturen van e-mails dezelfde opbrengst genereert als het versturen van brieven.

- Giften instellingen/goede doelen

Eens per jaar wordt een lijst met instellingen/goede doelen vastgesteld voor het verstrekken van gelden (o.a. n.a.v. steunverzoeken). Deze giften worden uitgekeerd in de maand december in het boekjaar waarin bepaald is waar hoeveel geld naar toe gaat. Gezien de huidige financiële situatie is het niet nodig om het verwachtte resultaat van het boekjaar mee te nemen in de besluitvorming. Het genoemde bedrag in de goedgekeurde begroting kan worden uitgekeerd. Het college van diakenen is verantwoordelijk voor deze besluitvorming. Zowel de "Werken van barmhartigheid" als een verdeling tussen dichtbij en ver weg kunnen mee worden genomen als een kapstok om een indeling hiervoor te maken.
> De diaconie bepaalt tijdig waar het uit te keren geld (voor goede doelen e.d.) naar toe gaat en zorgt voor een goede onderbouwing hiervan.

- Noodfonds diaconie

De diaconie heeft een z.g. noodfonds in het leven geroepen om in dringende situaties snel een substantieel bedrag over te kunnen maken. Gedacht wordt aan (natuur)rampen, vluchtelingencrises etc.
> De diaconie blijft scherp op situaties waar dringende (financiële) hulp nodig is en gebruikt daarvoor de financiële middelen uit het noodfonds.

- OPA (Oud Papier Actie)

Één keer per twee jaar mag de Hervormde diaconie twee goede doelen selecteren waar gelden vanuit opbrengsten van de Oud Papier Actie (zolang dit mogelijk is) worden gestort. In de besluitvorming is ook toestemming van onze kerkenraad nodig. Na goedkeuring van de diaconie, de kerkenraad en de stichting OPA, alsmede alle kerken die deze stichting ondersteunen, worden de gelden overgemaakt. Onze kerkenraad wordt ook geacht projecten die worden voorgesteld door andere kerken te beoordelen.
Om het ook zichtbaar te maken voor de gemeente wordt een moment uitgekozen, tijdens of direct na een kerkdienst, om de gelden formeel te overhandigen aan vertegenwoordigers van beide goede doelen.
> Het doel is en blijft het geld vanuit OPA op een verantwoorde manier te blijven besteden. Het kenbaar maken aan de gemeente van de door ons gesteunde doelen verdient extra aandacht.

3. Dienst van barmhartigheid en gerechtigheid

- Acties in samenwerking met de Gereformeerde diaconie

In het samenwerkingsverband met de DiRa (Diaconale Raad) zijn vanuit zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde Gemeente diakenen actief. Vanuit onder andere de werkgroep Binnenlands Diaconaat/ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) maar ook vanuit de DiRa zelf worden gezamenlijk acties georganiseerd ten behoeve van een diaconaal doel.
De volgende acties worden jaarlijks gehouden:
- Paasgroetenactie: Vanuit de PKN worden (brief)kaarten (tegen betaling) beschikbaar gesteld waarop gemeenteleden een boodschap voor gedetineerden kunnen schrijven. Deze actie vindt doorgaans plaats in de periode voor Pasen.
- Actie vakantietas: Rond Pinksteren wordt gemeenteleden gevraagd om een tasje, dat door de diaconie uitgedeeld wordt, te vullen met speelgoed voor kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.
- Ziekenzondag: Op deze zondag wordt aan gemeenteleden een zonnebloem uitgereikt om door te geven aan z.g. 'zieken', in de breedste zin van dat woord.
- Inzameling oogstdienst: Op een zondag rond dankdag vindt een jaarlijkse inzameling van goederen/voedsel plaats voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank te Groningen.
- Uitdelen kerstattenties: Voor advent worden 'attenties' uitgedeeld aan gemeenteleden van 80 jaar of ouder als groet vanuit de gemeente.)
Naast deze bestaande acties wordt ook gebrainstormd om te onderzoeken of er andere acties te houden zijn, dit geïnitieerd vanuit de DiRa. De diaconie van de Hervormde Gemeente sluit zich hier graag bij aan.
> Het voortzetten van acties zoals de paasgroetenactie, uitdelen zonnebloemen, inzamelen voor de voedselbank e.d. is van belang. Betreffende het uitdelen van kerstattenties moet worden overwogen de leeftijd te verhogen naar 85 jaar, gezien de hoeveelheid werk deze met zich mee brengt.
> Het zoeken naar nieuwe, eigentijdse acties/activiteiten blijft onze aandacht houden.

- Hulpverzoeken

De diaconie heeft een bijzondere taak als het gaat om bieden van hulp in nijpende situaties. Deze vaak 'stille hulp', kan worden verleend vanuit de diaconale hulpgroep van de DiRa, maar ook door diakenen van de Hervormde Gemeente zelf. Het beoordelen van en handelen na aanleiding van, is een vertrouwelijke taak van diakenen. Het aantal hulpverzoeken is op moment van schrijven laag. De diakenen moeten scherp blijven op signalen van situaties waar hulp noodzakelijk is. Het 'aan de grote klok hangen' van deze mogelijkheid lijkt ons gezien het aantal diakenen alsmede omwille van een mogelijk te grote financiële belasting niet wenselijk.
> Diakenen blijven alert op signalen alwaar hulp noodzakelijk is. Deze hulp wordt in de meeste gevallen 'in stilte' verleend.

- Vluchtelingen

De zorg voor vluchtelingen neemt op dit moment voor onze kerkelijke gemeente een bijzondere plaats in. Mede door het oprichten van de 'Vrienden Voor Vluchtelingen' kan zorg worden verleend waarvan de omvang groter is dan de huidige diaconie aan kan. Het ontfermen om vluchtelingen blijft echter in deze tijd zeer actueel en verdient veel aandacht van de diaconie.
> De diaconie blijft het werk voor vluchtelingen naar vermogen ondersteunen en zal het één en ander ook financieel blijven bijdragen waar nodig.

- Ontmoetingsmorgens/maaltijden

De volgende activiteiten worden niet vanuit de diaconie georganiseerd maar hebben zeker een diaconaal tintje, het gaat om activiteiten binnen de Hervormde Gemeente:
- Proeftijd: Alleenstaande ouderen kunnen ééns per maand (tegen betaling) tezamen een maaltijd nuttigen in Ons Centrum.
- Stamppotmaaltijd: Eens per jaar wordt deze maaltijd voor en door gemeenteleden verzorgd waarvan de winst naar een goed doel gaat.
- Ontmoetingsmorgens: Regelmatig vindt op woensdagmorgen een samenzijn plaats van (o.a. eenzame) ouderen.
> De diaconie hecht belang aan activiteiten als ontmoetingsmorgens en maaltijden en spreekt de wens uit dat deze kunnen worden voortgezet (de coronapandemie gooit ook hier roet in het eten). Voor de ontmoetingsmorgens geldt dat er, zowel vanuit de DiRa als vanuit de Hervormde diaconie, financiële ondersteuning plaatsvindt waar nodig.

4. Samenwerking met andere diaconieën ter plaatse

- DiRa

De belangrijkste en op dit moment enige samenwerking ter plaatse is met de diaconie van de Gereformeerde Kerk in het samenwerkingsverband van de DiRa, de Diaconale Raad.
Binnen deze samenwerking worden vergaderingen gehouden en, o.a. in z.g. taakgroepen activiteiten georganiseerd. Diakenen van de Hervormde Gemeente zijn actief in de taakgroep Binnenlands Diaconaat/ZWO en in de diaconale hulpgroep. De werkgroep Goede Doelen wordt vooralsnog, mede door een gebrek aan diakenen, niet actief ondersteund. Wel moet worden genoemd dat het aantal diakenen van de diaconie van de Gereformeerde Kerk op dit moment van schrijven fors hoger ligt dan dat van de diaconie van de Hervormde Gemeente.
De diaconie vindt het van belang dat deze samenwerking steeds beter gaat. Mede daarom is er altijd een diaken aanwezig tijdens het moderamenoverleg voorafgaand aan de DiRa-vergadering. Geconcludeerd mag worden dat beide diaconieën, op wat zaken betreft de organisatie na, slechts op details verschillen in wat ze doen en nastreven.
Deze samenwerking zorgt er onder andere voor dat ook onze diaconie mooie acties kan blijven houden zonder dat er teveel van de diakenen/leden van het college van diakenen wordt gevraagd.
> Het doel is om de samenwerking met de DiRa op waarde te blijven schatten en zoveel mogelijk te doen wat gezamenlijk kan zonder dat de eigenwaarde van de diaconie van de Hervormde Gemeente in het geding komt.

- Andere diaconieën

De diaconie staat open voor samenwerking met andere diaconieën ter plaatse. Het zal moeten gaan om van onderaf opgebouwde activiteiten. Hiervoor zijn op dit moment geen initiatieven bekend. Werken vanuit een van bovenaf opgelegde structuur lijkt niet wenselijk.
> De diaconie blijft open staan voor initiatieven in samenwerking met elke andere diaconie ter plaatse.

5. Diaconale bewustwording van de gemeente

- Publicaties 4-luik/website

Het kerkblad 4-luik en de website van de Hervormde gemeente zijn informatiekanalen voor de gemeenteleden vanuit de Dorpskerk. Hier kan ook de diaconie haar berichten plaatsen zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Als het gaat om diaconale acties (bijvoorbeeld vanuit de DiRa), specifieke goede doelen waar voor wordt gecollecteerd of andere zaken dient de diaconie er scherp op te blijven dat deze media goed worden benut.
> Het goed benutten van zowel 4 luik als de website verdient de nodige aandacht van de diakenen, zowel vanuit de diaconie als vanuit de DiRa.

- Informatie orde van dienst, mededelingen in de kerkdienst

Voor informatie betreffende de diaconie, collecten of diaconale acties, kan naast de altijd aanwezige aankondiging van de collecte extra informatie worden gedeeld, zowel als tekst in de orde van dienst als het mondeling toelichten van het één en ander tijdens de kerkdienst.
> Het lijkt de diaconie goed om regelmatig informatie vanuit de diaconie/collecten/diaconale acties schriftelijk dan wel mondeling te blijven mededelen tijdens de kerkdienst, mede om de zichtbaarheid van de diaconie te bevorderen.

- Informatie delen tijdens de koffie

Te overwegen valt in bijzondere situaties tijdens het koffiedrinken de gemeente toe te spreken/informatie te delen. De mogelijkheid om bijvoorbeeld een beamer te gebruiken kan dan worden benut. Wel dient er voor gewaakt te worden dat er niet teveel tijd van het koffiedrinken wordt afgesnoept. Dit blijft natuurlijk een sociaal samenzijn.
> In uitzonderlijke gevallen wordt tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst kort een toelichting gegeven over activiteiten van diaconale aard.

- Eventueel kerkdiensten/vespers met een diaconaal thema

Te overwegen valt, in samenspraak met de kerkenraad, om kerkdiensten/vespers met een diaconaal thema te houden in de Dorpskerk. De aandacht voor diaconale thema's kan ook op deze manier worden gevestigd op een andere manier dan te doen gebruikelijk.
> Het college van diakenen omarmt initiatieven die gebruik maken van diaconale thema's tijdens kerkdiensten/vespers.

- Periodiek attenderen op zaken die uit het zicht raken

Hier moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de inzameling van koffiepunten van DE/Perla, postzegels, e.d. maar ook aan verwijzingen naar een kledingbank o.i.d.
> De diaconie blijft attent op zaken die uit het zicht raken en informeert de gemeente met de nodige regelmaat hierover.

6. Organisatie & administratie

- Functies en taken

Het plaatselijk reglement van de Hervormde Gemeente schrijft voor het college van diakenen voor dat het college bestaat uit ten minste drie leden waarvan de meerderheid diaken is. Het college wijst in haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan waarbij de voorzitter een diaken is. Op dit moment is de functie van penningmeester vacant. Wel beschikt de diaconie over een eigen administrateur, zij het op interim basis.
Vaste taken zoals het beheren van de e-mail en post, regelen en voorbereiden van vergaderen. het zitting nemen in het moderamen van de DIRA worden in het college van diakenen verdeeld.
Opvallend is dat er onder de diakenen in de regel weinig kennis is betreffende de financiële administratie van de diaconie. Om de continuïteit te garanderen moet er worden gezocht naar meer mensen met kennis, én is het zeer wenselijk dat kennis wordt gedeeld met in ieder geval één van de zittende diakenen.
Naast diakenen kunnen ook leden worden toegevoegd aan het college zonder dat ze ambtsdrager zijn. Hun aanwezigheid kan de werkdruk op de zittende diakenen verminderen, tevens zijn frisse, nieuwe ideeën zeer welkom.
Één van de taken is het beheren/uitdelen van ingekomen stukken/post. Gezien de belasting van het milieu is het wenselijk om zoveel mogelijk stukken slechts via de digitale weg te verkrijgen. Waar dit niet mogelijk is blijft het postvak in de consistorie van de Dorpskerk natuurlijk bereikbaar.
> Naast het zoeken naar diakenen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om leden van het college van diakenen te benoemen. In het bijzonder wordt gezocht naar mensen met de nodige kennis betreffende financiën/financiële administratie.
> De diaconie wenst ingekomen stukken/post waar mogelijk slechts per e-mail te ontvangen en gaat hier werk van maken.

- Vergaderingen

Diakenen van de Hervormde Gemeente nemen in de regel deel aan de volgende vergaderingen:
- De Kerkenraadsvergadering: De vergadering van het bestuur van de kerk, bestaande uit predikant(en), ouderlingen, ouderling-kerkrentmeester(s) en diakenen.
- DiRa-vergaderingen: Het diaconaal overleg met diakenen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Haren/Onnen. Hier worden zaken van de Gereformeerde diaconie, de Hervormde diaconie en van de diaconieën tezamen besproken en besloten.
- Diaconaal overleg: Het overleg van het college van diakenen van de Hervormde Gemeente, inclusief de administrateur (a.i.).
> Om de vergaderdruk zo laag mogelijk te houden en de balans Gereformeerd/Hervormd tijdens de 'DiRa' zoveel mogelijk in evenwicht te houden, worden tijdens de DiRa-vergaderingen zoveel mogelijk zaken van de Hervormde diaconie besproken. Het 'eigen' diaconaal overleg zal ook plaatsvinden, o.a. voor (in ieder geval het voorbereiden van) de belangrijkste besluiten en overleg met leden van het college die geen ambtsdrager zijn.

- Financieel beleid

De financiële positie van de diaconie is ronduit goed te noemen. Er is een stevige buffer aanwezig. De vraag kan gesteld worden of een dergelijke buffer wel wenselijk is. Wat meespeelt is dat bij een lage rentestand de buffer niet kan dienen om uit rentebaten de diaconale doelen te financieren. Bovendien heeft de diaconie als doel om mensen in nood te helpen en niet om financiën op te potten die nuttig kunnen worden besteed.
Wel is het wenselijk om een ondergrens te bepalen hoe groot de financiële buffer minimaal moet zijn zodat de diaconie financieel niet in problemen kan komen.
> De riante financiële buffer wordt flink verkleind, echter wel op een verantwoorde manier. (niet uitgeven om het uitgeven), tevens wordt een ondergrens bepaald voor de grootte van de financiële buffer.

- Uitbesteden administratie en (financiële) archivering

Één van de problemen waar het college tegenaan loopt is een gebrek aan man/vrouwkracht. In het bijzonder komen de werkzaamheden betreffende de financiën op een te kleine groep mensen terecht. Hierdoor is het noodzakelijk om te kijken of het verstandig is om het nodige uit te besteden. Dit kost echter wel het nodige geld hetgeen ten koste gaat van de bestedingsruimte voor diaconale zaken. Mochten er zaken worden uitbesteed dan lijkt het logisch om het kerkelijk bureau van de Protestantse Kerk te Groningen hiervoor in te schakelen. Het 'begroten' an sich is en blijft een taak van de diaconie zelf. Alleen zij kan deze beoordeling maken. Het één en ander omzetten naar 'FRIS' blijkt nog wat voeten in de aarde te hebben. Het vervaardigen van de jaarrekening en andere zaken moet nader worden bekeken.
> Het komende jaar wordt onder andere benut om na te gaan of en wat uitbesteed moet/kan worden en wat wellicht in eigen beheer kan worden gehouden als het gaat om financiële administratie (en archivering).
 
- Werkdocument diaconie/Jaarplan

Het is van belang een 'werkdocument' op te stellen waarin het hoe en wat van de diaconie beschreven staat. Voor duidelijkheid en een goede overdraagbaarheid dient dit met enige regelmaat geactualiseerd te worden.
Een z.g. jaarplan valt te overwegen met harde deadlines als houvast en om te voorkomen dat minder gewilde zaken uit het oog worden verloren. Wellicht niet verstandig dit in december te doen gezien de stevige werkdruk die aan het einde van het kalenderjaar voor de diaconie ontstaat door bijvoorbeeld de begroting, bepalen goede doelen, collecterooster, diaconale rondgang etc.
> De diaconie stelt een werkdocument op en zal deze blijven actualiseren.
> Jaarlijks (in januari) wordt een z.g. jaarplan gemaakt met de voornemens voor het komende kalenderjaar vanuit de diaconie.

7. Overzicht beleidspunten

> Het aantal diakenen moet op een minimum aantal van vier blijven maar de aanwezigheid van meer diakenen is zeer gewenst. Het zoeken naar meer man/vrouwkracht zal doorgaan.
> Het zoeken naar nieuwe, hopelijk jongere, collectanten krijgt prioriteit. Ook andere oplossingen, zoals eventuele hulp van ouderlingen of het spontaan ter plekke vragen van collectanten, moet worden overwogen.
> De ambtelijke vertegenwoordiging tijdens diensten in woon/zorglocatie De Dilgt wordt gecontinueerd.

> Het collecterooster wordt tijdig opgesteld en mits wenselijk afgestemd met de Gorechtkerk.
> De diaconale rondgang wordt jaarlijks in de maand december gehouden. Gekeken wordt of het versturen van e-mails dezelfde opbrengst genereert als het versturen van brieven.
> De diaconie bepaalt tijdig waar het uit te keren geld (voor goede doelen e.d.) naar toe gaat en zorgt voor een goede onderbouwing hiervan.
> De diaconie blijft scherp op situaties waar dringende (financiële) hulp nodig is en gebruikt daarvoor de financiële middelen uit het noodfonds.
> Het doel is en blijft het geld vanuit OPA op een verantwoorde manier te blijven besteden. Het kenbaar maken aan de gemeente van de door ons gesteunde doelen verdient extra aandacht.

> Het voortzetten van acties zoals de paasgroetenactie, uitdelen zonnebloemen, inzamelen voor de voedselbank e.d. is van belang. Betreffende het uitdelen van kerstattenties moet worden overwogen de leeftijd te verhogen naar 85 jaar, gezien de hoeveelheid werk deze met zich mee brengt.
> Het zoeken naar nieuwe, eigentijdse acties/activiteiten blijft onze aandacht houden.
> Diakenen blijven alert op signalen alwaar hulp noodzakelijk is. Deze hulp wordt in de meeste gevallen 'in stilte' verleend.
> De diaconie blijft het werk voor vluchtelingen naar vermogen ondersteunen en zal het één en ander ook financieel blijven bijdragen waar nodig.
> De diaconie hecht belang aan activiteiten als ontmoetingsmorgens en mailtijden en spreekt de wens uit dat deze kunnen worden voortgezet (de coronapandemie gooit ook hier roet in het eten). Voor de ontmoetingsmorgens geldt dat er, zowel vanuit de DiRa als vanuit de Hervormde diaconie, financiële ondersteuning plaatsvindt waar nodig.

> Het doel is om de samenwerking met de DiRa op waarde te blijven schatten en zoveel mogelijk te doen wat gezamenlijk kan zonder dat de eigenwaarde van de diaconie van de Hervormde Gemeente in het geding komt.
> De diaconie blijft open staan voor initiatieven in samenwerking met elke andere diaconie ter plaatse.
> Het goed benutten van zowel 4 luik als de website verdiend de nodige aandacht van de diakenen, zowel vanuit de diaconie als vanuit de DiRa.
> Het lijkt de diaconie goed om regelmatig informatie vanuit de diaconie/collecten/diaconale acties schriftelijk dan wel mondeling te blijven mededelen tijdens de kerkdienst, mede om de zichtbaarheid van de diaconie te bevorderen.
> In uitzonderlijke gevallen wordt tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst kort een toelichting gegeven over activiteiten van diaconale aard.
> Het college van diakenen omarmt initiatieven die gebruik maken van diaconale thema's tijdens kerkdiensten/vespers.
> De diaconie blijft attent op zaken die uit het zicht raken en informeert de gemeente met de nodige regelmaat hierover.

> Naast het zoeken naar diakenen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om leden van het college van diakenen te benoemen. In het bijzonder wordt gezocht naar mensen met de nodige kennis betreffende financiën/financiële administratie.
> De diaconie wenst ingekomen stukken/post waar mogelijk slechts per e-mail te ontvangen en gaat hier werk van maken.
> Om de vergaderdruk zo laag mogelijk te houden en de balans Gereformeerd/Hervormd tijdens de 'DiRa' zoveel mogelijk in evenwicht te houden, worden tijdens de DiRa-vergaderingen zoveel mogelijk zaken van de Hervormde diaconie besproken. Het 'eigen' diaconaal overleg zal ook plaatsvinden, o.a. voor (in ieder geval het voorbereiden van) de belangrijkste besluiten en overleg met leden van het college die geen ambtsdrager zijn.
> De riante financiële buffer wordt flink verkleind, echter wel op een verantwoorde manier. (niet uitgeven om het uitgeven), tevens wordt een ondergrens bepaald voor de grootte van de financiële buffer.
> Het komende jaar wordt onder andere benut om na te gaan of en wat uitbesteed moet/kan worden en wat wellicht in eigen beheer kan worden gehouden als het gaat om financiële administratie (en archivering).
> De diaconie stelt een werkdocument op en zal deze blijven actualiseren.
> Jaarlijks (in januari) wordt een z.g. jaarplan gemaakt met de voornemens voor het komende kalenderjaar vanuit de diaconie.
 
Overzicht Beleidsplan Overzicht Beleidsplan
Beleidsplan 2022-2026 Diaconie Hervormde Gemeente Haren/Onnen

Overzicht beleidspunten

> Het aantal diakenen moet op een minimum aantal van vier blijven maar de aanwezigheid van meer diakenen is zeer gewenst. Het zoeken naar meer man/vrouwkracht zal doorgaan.
> Het zoeken naar nieuwe, hopelijk jongere, collectanten krijgt prioriteit. Ook andere oplossingen, zoals eventuele hulp van ouderlingen of het spontaan ter plekke vragen van collectanten, moet worden overwogen.
> De ambtelijke vertegenwoordiging tijdens diensten in woon/zorglocatie De Dilgt wordt gecontinueerd.

> Het collecterooster wordt tijdig opgesteld en mits wenselijk afgestemd met de Gorechtkerk.
> De diaconale rondgang wordt jaarlijks in de maand december gehouden. Gekeken wordt of het versturen van e-mails dezelfde opbrengst genereert als het versturen van brieven.
> De diaconie bepaalt tijdig waar het uit te keren geld (voor goede doelen e.d.) naar toe gaat en zorgt voor een goede onderbouwing hiervan.
> De diaconie blijft scherp op situaties waar dringende (financiële) hulp nodig is en gebruikt daarvoor de financiële middelen uit het noodfonds.
> Het doel is en blijft het geld vanuit OPA op een verantwoorde manier te blijven besteden. Het kenbaar maken aan de gemeente van de door ons gesteunde doelen verdient extra aandacht.

> Het voortzetten van acties zoals de paasgroetenactie, uitdelen zonnebloemen, inzamelen voor de voedselbank e.d. is van belang. Betreffende het uitdelen van kerstattenties moet worden overwogen de leeftijd te verhogen naar 85 jaar, gezien de hoeveelheid werk deze met zich mee brengt.
> Het zoeken naar nieuwe, eigentijdse acties/activiteiten blijft onze aandacht houden.
> Diakenen blijven alert op signalen alwaar hulp noodzakelijk is. Deze hulp wordt in de meeste gevallen 'in stilte' verleend.
> De diaconie blijft het werk voor vluchtelingen naar vermogen ondersteunen en zal het één en ander ook financieel blijven bijdragen waar nodig.
> De diaconie hecht belang aan activiteiten als ontmoetingsmorgens en mailtijden en spreekt de wens uit dat deze kunnen worden voortgezet (de coronapandemie gooit ook hier roet in het eten). Voor de ontmoetingsmorgens geldt dat er, zowel vanuit de DiRa als vanuit de Hervormde diaconie, financiële ondersteuning plaatsvindt waar nodig.
> Het doel is om de samenwerking met de DiRa op waarde te blijven schatten en zoveel mogelijk te doen wat gezamenlijk kan zonder dat de eigenwaarde van de diaconie van de Hervormde Gemeente in het geding komt.
> De diaconie blijft open staan voor initiatieven in samenwerking met elke andere diaconie ter plaatse.
> Het goed benutten van zowel 4 luik als de website verdiend de nodige aandacht van de diakenen, zowel vanuit de diaconie als vanuit de DiRa.
> Het lijkt de diaconie goed om regelmatig informatie vanuit de diaconie/collecten/diaconale acties schriftelijk dan wel mondeling te blijven mededelen tijdens de kerkdienst, mede om de zichtbaarheid van de diaconie te bevorderen.
> In uitzonderlijke gevallen wordt tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst kort een toelichting gegeven over activiteiten van diaconale aard.
> Het college van diakenen omarmt initiatieven die gebruik maken van diaconale thema's tijdens kerkdiensten/vespers.
> De diaconie blijft attent op zaken die uit het zicht raken en informeert de gemeente met de nodige regelmaat hierover.

> Naast het zoeken naar diakenen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om leden van het college van diakenen te benoemen. In het bijzonder wordt gezocht naar mensen met de nodige kennis betreffende financiën/financiële administratie.
> De diaconie wenst ingekomen stukken/post waar mogelijk slechts per e-mail te ontvangen en gaat hier werk van maken.
> Om de vergaderdruk zo laag mogelijk te houden en de balans Gereformeerd/Hervormd tijdens de 'DiRa' zoveel mogelijk in evenwicht te houden, worden tijdens de DiRa-vergaderingen zoveel mogelijk zaken van de Hervormde diaconie besproken. Het 'eigen' diaconaal overleg zal ook plaatsvinden, o.a. voor (in ieder geval het voorbereiden van) de belangrijkste besluiten en overleg met leden van het college die geen ambtsdrager zijn.
> De riante financiële buffer wordt flink verkleind, echter wel op een verantwoorde manier. (niet uitgeven om het uitgeven), tevens wordt een ondergrens bepaald voor de grootte van de financiële buffer.
> Het komende jaar wordt onder andere benut om na te gaan of en wat uitbesteed moet/kan worden en wat wellicht in eigen beheer kan worden gehouden als het gaat om financiële administratie (en archivering).
> De diaconie stelt een werkdocument op en zal deze blijven actualiseren.
> Jaarlijks (in januari) wordt een z.g. jaarplan gemaakt met de voornemens voor het komende kalenderjaar vanuit de diaconie.