Diaconale Raad Diaconale Raad
DiRa-Taakgroep BiDi/ZWO
Terugblik eerste kwartaal 2024

Het eerste kwartaal van 2024 is voorbij. Een mooi moment om u te informeren over de resultaten van een aantal acties van de Taakgroep Binnenlands Diaconaat (BiDi)/Zending, Wereld-diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Dit kwartaal waren dat onder andere de Paasgroetenactie (kaarten voor gedetineerden) en de opbrengst van het Inleverpunt voor de Voedselbank.
Online collectebus Kinderen in Oekraïne
Maar eerst een actie die eind 2023 nog liep en waarvan in februari het eindresultaat bekend is gemaakt. Dat is de (Digitale)huis-aan-huis collecte voor Kinderen in Oekraïne. Tijdens die huis-aan-huiscollecte in november 2023 is landelijk door 475 coördinatoren, 6.239 collectanten en 568 online collectanten het prachtige bedrag van 652.481,98 euro opgehaald voor kinderen in Oekraïne! Een van die online collectebussen liep via een van onze diakenen en bracht 707 euro op. Deze manier van inzamelen, een online collectebus, zal vaker ingezet worden.
Paasgroetenactie
Tijdens de Veertigdagentijd was er de jaarlijkse Paasgroetenactie. Dit keer zijn er door leden van de Dorpskerk en Gorechtkerk samen 100 kaarten geschreven. Zo’n groet doet goed: gedetineerden kunnen een hart onder de riem goed gebruiken in hun situatie. Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen.
Inzamelpunt Voedselbank
Vlak voor Pasen zijn ook de ingezamelde houdbare levensmiddelen en drogisterijproducten bezorgd bij de Voedselbank Stad Groningen. We konden zeven overvolle kratten afleveren. Daar bovenop gestapeld lagen ook pakken luiers en toiletpapier. Dus, om u een beeld te geven, de laadvloer van een personenauto was afgeladen vol. Namens de Voedselbank bedankt voor uw donatie.
Vooruitblik tweede kwartaal; Actie Vakantietas Haren
Tot slot in deze rubriek een vooraankondiging voor het tweede kwartaal. Dit voorjaar wordt uw hulp weer gevraagd voor de jaarlijkse Actie Vakantietas. Landelijk georganiseerd vanuit de PKN-organisatie Kerk in Actie. Met de Actie Vakantietas kunnen kerkelijke gemeenten kinderen uit kwetsbare gezinnen voorzien van een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Dit jaar gaan we deze actie gezamenlijk doen met zeven Harense kerken. Dit in navolging van de gezamenlijke Kerstpakkettenactie. Er volgt binnenkort meer informatie.
Hartelijke groet,
de Colleges van Diakenen
 
 
College van Diakenen College van Diakenen
De diakenen zijn op een aantal fronten actief binnen onze gemeente. Tijdens de kerkdiensten collecteren ze, hierbij bijgestaan door collectanten.

U kunt uw giften voor de diaconie overmaken naar rekening NL 77 RABO 0325 1052 27 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Haren-Onnen.

Voor het door de gemeenteleden bijeengebrachte gelden wordt samen met de diakenen van de Gorechtkerk, een goede bestemming gezocht op regionaal, landelijk en wereld niveau.

Diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen (Dorpskerk) en de Gereformeerde Kerk (Gorechtkerk) vormen samen de Diaconale Raad (DIRA). 

e-mail: : hervormdediaconieharen@outlook.com