Aktie Voedselbank Aktie Voedselbank

Drieëntwintig kratten voor Voedselbank Stad Groningen

Tijdens de inzamelingsactie voor de voedselbank op vrijdag 20 oktober en de Oogstdienst zondag 22 oktober
zijn maar liefst 23 kratten vol levensmiddelen gevuld.
Vrijdags was het tijdens de inzamelingsactie enorm herfstweer.
Gelukkig waren er veel mensen die het stormachtige herfstweer, wat gepaard ging met veel wind en regen, hebben getrotseerd om hun goederen in te leveren. Er is goed gehoor gegeven aan het boodschappenlijstje: houdbare etenswaren, waaronder veel groenten in potten, ontbijtkoek, houdbare melk. Maar ook drogisterijproducten zoals luiers, maandverband en shampoo. Verder zijn er Douwe Egberts zegels ingeleverd en de DIRA heeft een gift van €10,- in ontvangst mogen nemen.

Een mooie actie met een prachtig resultaat. Waarmee we mensen in Groningen, die het financieel moeilijk hebben kunnen steunen.  
DiRa Haren
 
 
Jaarrekening 2022 + verdere info. Jaarrekening 2022 + verdere info.
Jaarrekening 2022
Voor de zomer heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente de jaarrekening van de diaconie over het boekjaar 2022 vastgesteld. Uiteindelijk is licht op het eigen vermogen van de diaconie ingeteerd, te weten € 2.348. In de begroting werd uitgegaan van een verlies van € 8.500.
Opvallend is dat de baten in 2022 (€ 25,130) beduidend hoger waren dan in 2021 (€ 19,524) en ruim € 6.000 hoger dan begroot. Het hogere beloop van de baten was naast een hoger bedrag aan collecten in de kerk o.a. Het gevolg van bijvoorbeeld de actie “Groningen geeft warmte”. Tevens waren de ontvangsten van de diaconale rondgang (eindejaarscollecte) hoger dan in 2021. Hierdoor kon de diaconie in 2022 meer geld besteden dan in het jaar ervoor. Dank voor de giften.
Het beloop van de baten van de diaconie blijft moeilijk te begroten, zo werd in de voorjaar een legaat van € 5.000 ontvangen. Deze is in dankbaarheid aangenomen. De diakenen zullen hier een passende bestemming voor vinden.

Hemeladem
Afgelopen Pinksteren werd het bundeltje 'Hemeladem' gepresenteerd met gedichten van Reinier Kleijer en afbeeldingen van schilderijen van Philippine Lugtigheid. De opbrengst van de verkoop van dit bundeltje en een deel van de verkoop van enkele kunstwerken is bestemd voor Stichting Edukans. Dit initiatief heeft ruim € 400 opgebracht voor dit goede doel waarvoor hartelijk dank.

Collecten Dorpskerk
In de Dorpskerk wordt de komende weken voor de volgende doelen gecollecteerd:

                    1e collecte (diaconie)       2e collecte (kerkrentmeesters)

Zo 10 Sep        Ziekenpastoraat                        Werk eigen gemeente
Zo 24 Sep        KIA: Zending                             Orgelfonds

24 September: KIA: Zending (Syrië, vredeswerk)

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.
Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

 
 
College van Diakenen College van Diakenen
De diakenen zijn op een aantal fronten actief binnen onze gemeente. Tijdens de kerkdiensten collecteren ze, hierbij bijgestaan door collectanten.

U kunt uw giften voor de diaconie overmaken naar rekening NL 77 RABO 0325 1052 27 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Haren-Onnen.

Voor het door de gemeenteleden bijeengebrachte gelden wordt samen met de diakenen van de Gorechtkerk, een goede bestemming gezocht op regionaal, landelijk en wereld niveau.

Diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen (Dorpskerk) en de Gereformeerde Kerk (Gorechtkerk) vormen samen de Diaconale Raad (DIRA). 

e-mail: : hervormdediaconieharen@outlook.com
 
 
Overzicht Beleidsplan Overzicht Beleidsplan
Beleidsplan 2022-2026 Diaconie Hervormde Gemeente Haren/Onnen

Overzicht beleidspunten

> Het aantal diakenen moet op een minimum aantal van vier blijven maar de aanwezigheid van meer diakenen is zeer gewenst. Het zoeken naar meer man/vrouwkracht zal doorgaan.
> Het zoeken naar nieuwe, hopelijk jongere, collectanten krijgt prioriteit. Ook andere oplossingen, zoals eventuele hulp van ouderlingen of het spontaan ter plekke vragen van collectanten, moet worden overwogen.
> De ambtelijke vertegenwoordiging tijdens diensten in woon/zorglocatie De Dilgt wordt gecontinueerd.

> Het collecterooster wordt tijdig opgesteld en mits wenselijk afgestemd met de Gorechtkerk.
> De diaconale rondgang wordt jaarlijks in de maand december gehouden. Gekeken wordt of het versturen van e-mails dezelfde opbrengst genereert als het versturen van brieven.
> De diaconie bepaalt tijdig waar het uit te keren geld (voor goede doelen e.d.) naar toe gaat en zorgt voor een goede onderbouwing hiervan.
> De diaconie blijft scherp op situaties waar dringende (financiële) hulp nodig is en gebruikt daarvoor de financiële middelen uit het noodfonds.
> Het doel is en blijft het geld vanuit OPA op een verantwoorde manier te blijven besteden. Het kenbaar maken aan de gemeente van de door ons gesteunde doelen verdient extra aandacht.

> Het voortzetten van acties zoals de paasgroetenactie, uitdelen zonnebloemen, inzamelen voor de voedselbank e.d. is van belang. Betreffende het uitdelen van kerstattenties moet worden overwogen de leeftijd te verhogen naar 85 jaar, gezien de hoeveelheid werk deze met zich mee brengt.
> Het zoeken naar nieuwe, eigentijdse acties/activiteiten blijft onze aandacht houden.
> Diakenen blijven alert op signalen alwaar hulp noodzakelijk is. Deze hulp wordt in de meeste gevallen 'in stilte' verleend.
> De diaconie blijft het werk voor vluchtelingen naar vermogen ondersteunen en zal het één en ander ook financieel blijven bijdragen waar nodig.
> De diaconie hecht belang aan activiteiten als ontmoetingsmorgens en mailtijden en spreekt de wens uit dat deze kunnen worden voortgezet (de coronapandemie gooit ook hier roet in het eten). Voor de ontmoetingsmorgens geldt dat er, zowel vanuit de DiRa als vanuit de Hervormde diaconie, financiële ondersteuning plaatsvindt waar nodig.
> Het doel is om de samenwerking met de DiRa op waarde te blijven schatten en zoveel mogelijk te doen wat gezamenlijk kan zonder dat de eigenwaarde van de diaconie van de Hervormde Gemeente in het geding komt.
> De diaconie blijft open staan voor initiatieven in samenwerking met elke andere diaconie ter plaatse.
> Het goed benutten van zowel 4 luik als de website verdiend de nodige aandacht van de diakenen, zowel vanuit de diaconie als vanuit de DiRa.
> Het lijkt de diaconie goed om regelmatig informatie vanuit de diaconie/collecten/diaconale acties schriftelijk dan wel mondeling te blijven mededelen tijdens de kerkdienst, mede om de zichtbaarheid van de diaconie te bevorderen.
> In uitzonderlijke gevallen wordt tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst kort een toelichting gegeven over activiteiten van diaconale aard.
> Het college van diakenen omarmt initiatieven die gebruik maken van diaconale thema's tijdens kerkdiensten/vespers.
> De diaconie blijft attent op zaken die uit het zicht raken en informeert de gemeente met de nodige regelmaat hierover.

> Naast het zoeken naar diakenen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om leden van het college van diakenen te benoemen. In het bijzonder wordt gezocht naar mensen met de nodige kennis betreffende financiën/financiële administratie.
> De diaconie wenst ingekomen stukken/post waar mogelijk slechts per e-mail te ontvangen en gaat hier werk van maken.
> Om de vergaderdruk zo laag mogelijk te houden en de balans Gereformeerd/Hervormd tijdens de 'DiRa' zoveel mogelijk in evenwicht te houden, worden tijdens de DiRa-vergaderingen zoveel mogelijk zaken van de Hervormde diaconie besproken. Het 'eigen' diaconaal overleg zal ook plaatsvinden, o.a. voor (in ieder geval het voorbereiden van) de belangrijkste besluiten en overleg met leden van het college die geen ambtsdrager zijn.
> De riante financiële buffer wordt flink verkleind, echter wel op een verantwoorde manier. (niet uitgeven om het uitgeven), tevens wordt een ondergrens bepaald voor de grootte van de financiële buffer.
> Het komende jaar wordt onder andere benut om na te gaan of en wat uitbesteed moet/kan worden en wat wellicht in eigen beheer kan worden gehouden als het gaat om financiële administratie (en archivering).
> De diaconie stelt een werkdocument op en zal deze blijven actualiseren.
> Jaarlijks (in januari) wordt een z.g. jaarplan gemaakt met de voornemens voor het komende kalenderjaar vanuit de diaconie.