Beleidsplan 2022 - 2026 Beleidsplan 2022 - 2026

Samenvatting van het beleidsplan 2022-2026

Uitgangspunten en visie

De Hervormde Gemeente Haren-Onnen wil een levende, geïnspireerde en inspirerende gemeenschap zijn, die leeft en werkt vanuit de Bijbelse boodschap, vanuit de ontmoeting met God en met elkaar, en vanuit de lange traditie waarin wij staan als kerk. Vanuit deze christelijke levensvisie wil de Hervormde Gemeente onze medemensen en dorpsgenoten, al dan niet kerkelijk betrokken, ontmoeten en benaderen om open te staan voor de vragen van onze samenleving in onze tijd. Dat is ook tot uitdrukking gebracht in het gebouw van de Dorpskerk met zijn lange historie als plaats van eredienst, van lofzang, van gebed en stilte voor God.
De leden van de Hervormde Gemeente beleven hun geloof op uiteenlopende wijzen en geven dat op verschillende manieren vorm: de Hervormde Gemeente is gekenmerkt door diversiteit en ruimte. Vanzelfsprekendheden  staan minder dan vroeger  ‘in beton gegoten’, er is plaats gekomen voor vragen en aarzelingen,. Wij weten dat niet op alle vragen antwoorden te geven zijn, maar wel dat wij met elkaar in lankmoedigheid zinvol kunnen leven en iets van Gods bedoelingen in onze tijd kunnen herkennen en zichtbaar maken.
Wij vormen een levende gemeenschap: het leggen en onderhouden van contacten, mensen ontmoeten vormen een belangrijke motivatie voor deelnemen aan de activiteiten van onze gemeente. Ons kapitaal is niet ons financiële vermogen maar de menskracht. Het aantal mensen dat geregeld iedere zondag de kerk bezoekt neemt echter af. Dat wil nog niet zeggen dat mensen, die geen regelmatige kerkgangers zijn geen band meer voelen met de kerk. Nu al is een keur aan mensen betrokken bij het werk van de kerk: ambtsdragers, (meer of minder) geregelde kerkgangers, maar ook vrijwilligers, vrienden, die vaak het werk doen zonder daarmee in traditionele patronen van kerklidmaatschap te treden.
We zullen niet alleen nieuwe mensen maar ook nieuwe vormen moeten vinden. De focus zal niet alleen moeten liggen op de wekelijkse kerkgang, maar ook op al die andere momenten van elkaar spreken, want dat maakt dat je samen een “levende gemeente’’ vormt.
De dorpskerk, het huis van de gemeenschap, is de plaats van samenkomst, in de loop der eeuwen vormgegeven als centrum van christelijk geloof en geloofsontwikkeling, de uitdrukking van hoe mensen in het verleden hun geloof beleefd hebben, en nu in het heden beleven.

Plannen voor de toekomst

In het beleidsplan staan zes aanbevelingen waarvan de kerkenraad u vraagt of u mee wilt denken en doen. Ze hebben betrekking op de ontwikkeling van nieuwe, alternatieve vormen van samenkomen in en rond de kerk; op de samenwerking met de Gorechtkerk, maar ook met de andere kerken in en rond Haren; op de ontwikkeling van methoden van communicatie om verbinding te leggen met groepen die nu buiten ons gezichtsveld vallen; en op de pastorale zorg.
In het tweede deel van de gemeenteavond stellen we de vraag, wat heeft prioriteit; en wat moet er nog meer?

Hoe verder?

Het beleidsplan is de analyse van hoe we, gegeven de situatie verder kunnen, verder moeten. De kern is: “Ons kapitaal is niet ons financiële vermogen maar de menskracht”. De achterliggende vraag: “Willen we het elan op brengen om nieuwe mensen te werven en met hen nieuwe vormen van gemeenschap te vinden?”.

Dat zal ons als gemeente de komende jaren voor een dubbele taak stellen:
1. de toenemende pastorale zorg te bemensen voor de toenemende groep ouderen die de gemeente de afgelopen jaren overeind heeft gehouden;
2. vorm te geven aan het antwoord op de vraag: Hoe betrekken we het werk van de kerk op de samenleving rondom ons, en hoe betrekken we de samenleving rondom ons bij het werk van de kerk?

4 november 2021

Het volledige beleidsplan kunt u hier lezen, downloaden en printen.
 

terug