zondag 4 februari 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst in de Dorpskerk
Voorganger(s): ds. R.J. ten Have Zuidlaren
Ouderling(en): Jolien Berendsen
Organist: Jan Arjen Mondria

Lector : Jolien Berendsen

te beluisteren en te zien via de Kerkradio en  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven )
 

Orde van dienstOrgelspel: Nun lob, mein Seel, den Herren (BuxWV 213/1-2) - Dieterich Buxtehude (1637-1707)

De kerkenraad komt binnen

Welkom en mededelingen door : ouderling Jolien Berendsen

Aansteken van de kaarsen

Intochtslied: lied 287: 1,2,5 (staande)

2  Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5  Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Groet en bemoediging
Voorganger:         De Heer zij met u
Allen:                     OOK MET U ZIJ DE HEER
Voorganger:          Onze hulp is in de naam van de Heer     
Allen:                     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:         die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:                     EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.                                 AMEN

Gemeente gaat zitten

Eerste psalm: psalm 111: 1,2,5,6

2  Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

5  Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

6  Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Kyriegebed         afgesloten met:
Loflied: lied 304


2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3  Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed van de zondag

Met de kinderen  

Eerste Schriftlezing: Genesis 1: 1-5; 2: 2,3

Lied: 8272  God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.

3  Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.

4  Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!

Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 29-39

339aLofprijzing: lied 339a

   

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Orgelspel als voorspel voor lied 103a: Nun lob, mein Seel, den Herren (BuxWV 215) - Dieterich Buxtehude

Lied: lied 103a: 1,2,4

 
 
2  Gij armen en verdrukten,
zie uit naar Hem, die u bevrijdt;
gebeukten en gebukten,
in zijn rijk is gerechtigheid.
Gij die, uzelf tot schade,
des Heren weg verliet,
de Heer is vol genade,
voor eeuwig toornt Hij niet, –
Hij die voor u blijft zorgen,
de zonde van u doet
als de avond van de morgen,
ja, kwaad vergeldt met goed.

4  Maar ’t rijk van Gods genade
staat vast en blijft in eeuwigheid.
Zijn trouw komt hun te stade,
die Hem getrouw zijn toegewijd.
Gij engelen, sterke helden,
die doet zijn heilig woord,
nooit moede ons te melden
al wat gij van Hem hoort, –
loof Hem, – gij zult Hem geven
de lof van ’t gans heelal;
en gij mijn ziel, mijn leven,
loof gij Hem bovenal!

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader


Inzameling van de gaven
Orgelspel: Alles wat adem heeft love de Here (Variaties over lied 146c) - Folkert Grondsma (1944-2000)

Slotlied: lied 146c: 1,4,7


4  Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde, –
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!

7  Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Zegen, gezongen Amen.

Orgelspel:Nun lob, mein Seel, den Herren (BuxWV 213/3) - Dieterich BuxtehudeMededelingen

De bloemen gaan als groet van ons allemaal naar de dhr. en mevr. Wals.

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor Diaconie en de tweede collecte gaat naar het Bouwfonds

De Commissie 'vorming & Toerusting' maakt u attent op de volgende activiteiten in de komende week:
  • Woensdag 7 februari: 'Geloof en autisme', een avond verzorgd door Stichting 'Dit Koningskind'. Plaats en tijd: Gorechthuis - 20.00 uur.
  • Donderdag 8 februari: 'Lectio Divina' ten huize van de familie Bakker, Waterhuizerweg 64, aanvang 13.30 uur.
  • Zondag 11 februari: Kliederkerk in Gorechtkerk en Gorechthuis. Aanvang 16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur).

Koffie, thee en limonade in Ons Centrum 

terug