zondag 22 mei 2022 om  10.00 uur

Kerkdienst in de Dorpskerk
Voorganger(s): ds. Michiel Pronk
Ouderling(en): Janette Visser
Organist: Jan Harryvan

Lector :  Jannet Boomker


te beluisteren via de Kerkradio en  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven ) 
Orde van dienst 22 mei 2022

Orgelspel: 'O Gott, du frommer Gott', Johann Heinrich Buttstedt (1666-1727)

Kerkenraad komt binnen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Aansteken van de kaarsen

Intochtslied: Lied 217: 1, 3 en 4 – De dag gaat open voor het woord des Heren (staande)

3  Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.


4  Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Groet en bemoediging

Voorganger:       De Heer zij met u
Allen:                   OOK MET U ZIJ DE HEER
Voorganger:       Onze hulp is in de naam van de Heer     
Allen:                   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:       die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:                   EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. AMEN

Gemeente gaat zitten

Eerste psalm: Psalm 66: 1, 3 en 7


3  Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zing alom op aard,
loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

7  De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.


Kyrie          afgesloten met
Loflied: Lied 648 – Zing halleluja, hemel en aarde, zing

2  Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest –
wij plukken geloof en oogsten lof.

3  Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!

Gebed van de zondag

Met de kinderen   

Eerste Schriftlezing: Exodus 34: 1-9

Lied: Lied 103c: 1 en 3 – Loof de koning, heel mijn wezen


3  Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Tweede Schriftlezing: Johannes 8: 1-10

Lofprijzing
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen

Uitleg en verkondiging

Orgelspel:   Psalm 8 ("Die Sonn' hat sich mit ihrem Glanz gewendet") Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Lied: Lied 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht


2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.


Gebeden, afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader (we volgen de klassieke versie)

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 791: 1, 2, 3 en 6 – Liefde, eenmaal uitgesproken (staande)

2  Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3  Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

6  Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!


Zegen, gezongen Amen.

Mededelingen 

De eerste collecte is  bestemd voor de PKN. Missionair Werk
en de tweede voor het Bouwfonds
Diaconie Hervormde Gemeente Haren-Onnen  bankrek. 77 RABO 0325 1052 27 

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar : mevr. Ineke Wouters.

terug