Wat voor soort gemeente zijn wij? Wat voor soort gemeente zijn wij?
We leven als gemeente uit de bevrijdende boodschap van het Evangelie. Dat willen wij in het hier en het nu laten zien. We doen dat in onze gemeente door een verzorgde, herkenbare eredienst te combineren met gastvrije presentie in onze samenleving.Twee kernbegrippen zijn voor ons belangrijk: liturgie en gastvrijheid. We proberen die in te vullen vanuit de mogelijkheden die wij tot onze beschikking hebben.

Liturgie
We proberen onze erediensten zo vorm te geven dat ze ons helpen om het heil van God in ons midden herkenbaar en ervaarbaar maken.Voor onze gemeente is de stijl van onze eredienst belangrijk. We houden van een liturgie zoals die door generaties Christenen voor ons is beproefd, met oude en eigentijdse elementen. Muziek die de eredienst ondersteunt vinden we belangrijk en wij maken daarbij gebruik van musici en van het muzikaal talent in onze gemeente. We willen een doordachte, aansprekende en op onze tijd gerichte woordverkondiging. In onze erediensten ruimen we een vaste plaats in voor de kinderen door een schriftlezing in hun taal, een verhaal of een symbool mee te geven.
Naast de eredienst op zondagmorgen is er op gezette tijden een vesper op zondagmiddag, met meer ruimte voor muziek en andere vormen van kunst, en een middaggebed door de week. Naast de vertrouwde vorm van eredienst is er ook ruimte voor diensten voor en met kinderen en jongeren, diensten rond een thema of een speciale kunstvorm, bijvoorbeeld dans of drama.

Gastvrijheid
In het begrip Gastvrijheid zijn twee noties present: identiteit en openheid naar buiten. We weten wie we zijn, we hebben als gemeente een identiteit. En zoals we zijn willen we graag een plek geven aan wie maar komen wil. Wezenlijk voor onze benadering is dat we de blik naar buiten richten, en zo zowel gastvrij als zichtbaar willen zijn in onze samenleving. We bouwen daarmee voort aan een traditie die onze gemeente sinds lang in Haren heeft. De plaats in het centrum van het dorp, Dorpskerk en Ons Centrum biedt ons unieke mogelijkheden om de gastvrije presentie verder uit te bouwen.

De Dorpskerk is huis van onze gemeente, maar ook het gebouw dat voor vele niet-kerkelijke Hareners betekenis heeft. Het is het kloppend hart van Haren! Mede daarom is het interieur van de Dorpskerk in het seizoen 2014/2015 ingrijpend vernieuwd. Het is daarom de vanzelfsprekende  plek voor veel bijeenkomsten van algemene en particuliere aard. Er wordt vaak een beroep gedaan op onze gastvrijheid: voor lezingen en symposia, voor concerten, maar ook voor rouw- en trouwbijeenkomsten. We proberen in te zetten op goed gastvrouwschap: het gaat niet alleen om het ter beschikking stellen van een ruimte, maar om een kerk die ruimte biedt aan de samenleving.
Verder willen we de kerk vaker dan in het verleden openstellen. Veel mensen zoeken naar vormen van spiritualiteit. Ze willen spontaan kunnen binnen lopen voor een moment van bezinning of voor het opsteken van een kaars. De consistoriekamer kan ingericht worden als ruimte voor gesprek en ontmoeting.

In het winterseizoen organiseren we een twee- of drietal interviews met een persoonlijkheid uit de Harense samenleving. In deze zogenaamde koorgesprekken – omdat ze in het koor van de kerk plaats vinden –  worden thema’s van geloof en samenleving aangesneden.
Verder zijn er diverse gespreksgroepen, leerhuizen en huisbezoeken, zie hiervoor ook de informatie over Vorming en Toerusting
De jarenlange traditie van de zogenaamde Ontmoetingsmorgens in de voormalige Kerkboerderij wordt voortgezet in Ons Centrum. In 2019 is het 40-jarig jubileum gevierd. Een groot aantal vrijwilligers staat klaar als bestuur en voor het koffieschenken en voor vervoer. Deze woensdagmorgens hebben naam gemaakt in Haren als unieke gelegenheid voor ouderen om elkaar te ontmoeten. Naast de kerst- en paasvieringen zijn er activiteiten die op bezinning of op gezelligheid zijn gericht. We geven daarom dit werk de praktische hulp, pastorale aandacht en financiële ondersteuning die het nodig heeft.
 
terug