ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente te Haren-Onnen
Telefoonnummer (facultatief): 050-5370415
RSIN/Fiscaal nummer: 824108668
Website adres: http://haren-onnen.protestantsekerk.net
E-mail: Dorpskerk.haren@hetnet.nl
Adres: Kerkstraat 2
Postcode: 9751 BC
Plaats: Haren Gn
Postadres: Kerkstraat 2
Postcode: 9751 BC
Plaats: Haren Gn
 
De Diakonie van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen is een onderdeel van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, welke een geloofsgemeenschap is die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensaangelegenheden, contact met het regionale college voor de beheerszaken (Ordonatie 11, art. 3)

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconiet van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de diaconie van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad plm.10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt plm. 4 leden. Het moderamen van het college bestaat uit ten minste twee leden.

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en aan de gemeente.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:
De diaconie van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen vormt al sinds 1998 samen met de diaconie van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen (Gorechtkerk) de Diaconale Raad (DIRA). Die wordt, samen met de diaconale medewerkers uit de samenwerkende kerken, gevormd door plm. 15 gemeenteleden. De diakenen kunnen lid zijn een van de vier taakgroepen: Binnenlands Diaconaat, Diaconale Hulpgroep, Zending-Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), of de Werkgroep Goede Doelen. Elk van deze groepen vergadert enkele keren per jaar. De DIRA als geheel vergadert zes keer per jaar, het moderamen ten minste zes keer. Op de DIRA-vergaderingen wordt regelmatig een bepaald thema ter inspiratie of bezinning behandeld waartoe een gastspreker kan worden uitgenodigd. Ook worden op deze vergaderingen de door het moderamen voorgestelde steun ter goedkeuring voorgedragen.

 De activiteiten van de DIRA zijn globaal:
 • Werkgroep Binnenlandsdiaconaat:
  • Inzameling t.b.v. voedselbank Groningen
  • verzorgen kerstattenties voor bepaalde groep gemeenteleden
  • verzorgen paas-attenties voor bepaalde groep gemeenteleden
 • Diaconale hulpgroep:
  • behandeling verzoeken financiële ondersteuning
  • verzorgen van kerstpakketten
  • volgen van ontwikkelingen m.b.t. WMO en andere regelgevingen
 • Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO):
  • folderen bij collecten
  • paasgroetenactie voor gevangenen in binnen- en buitenland
  • diaconale acties
 • Werkgroep Goede doelen
  • organiseren van diverse acties t.b.v. diverse projecten met een diaconale strekking

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale werk bestaat uit het, waar mogelijk, verlenen van financiële steun, zowel regionaal, landelijk als mondiaal. Ook wordt een bijdrage geleverd voor het in stand houden van de Landelijke organisatie.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 

Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2023 2022 2021

BATEN
 
Opbrengst uit bezittingen  €        500  €        585  €        460
Bijdragen gemeenteleden  €   19.100  €   24.545  €   19.064
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €            -  €            -  €           -
Incidentele baten, onttrekkingen reserves  €            -  €        500  €     2.500
Totaal baten  €   19.600  €   25.630  €  22.024

LASTEN
 
Bestedingen diaconaal werk  €   25.200  €   25.428  €   20.543
Bijdragen andere organen binnen de kerk  €     1.000  €     1.034  €       800
Lasten beheer en administratie  €     1.650  €     1.516  €     1.487
Incidentel lasten, toevoegingen reserves  €            -  €            -  €            -
Totaal lasten  €   27.850  €   27.978  €   22.830
 
Resultaat (baten - lasten)  €    -8.250  €    -2.348  €       -806

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconale hulpverlening.
 
terug