zondag 11 februari 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst in de Dorpskerk
Voorganger(s): ds. Jennie Lambers Coevorden
Ouderling(en): Janette Visser
Organist: Jan Harryvan

Lector : Janette Visser

te beluisteren en te zien via de Kerkradio en  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven )

Orgelspel: Gustav Düben (1628-1690) ‘Suite’ Praeludium, Allemande, Courante, Sarabande

Orde van Dienst
De kerkenraad komt binnen

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Intochtslied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht (staande)


2  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3  Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Groet en bemoediging
Voorganger:         De Heer zij met u
Allen:                     OOK MET U ZIJ DE HEER
Voorganger:          Onze hulp is in de naam van de Heer     
Allen:                     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:         die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:                     EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.                               
                              AMEN


Gemeente gaat zitten

Eerste psalm 31:1 en 6: Op U vertrouw ik, Heer der heren.


6  Ik wil mij, Heer, in U verblijden,
die hulp bood in de dag
dat ik geen uitkomst zag,
die steeds mij uit de engte leidde;
dan mocht met lichte schreden
ik in de ruimte treden.

 Kyrie    afgesloten met
Loflied 302: God in den hoog’ alleen zij eer


2  U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

3   O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.

4  O heil´ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

Gebed van de zondag

Met de kinderen   

Eerste Schriftlezing: 1 Konintiërs 9:24-27

Lied 313: Een rijke schat van wijsheid.

2  God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and´re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

3  De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.

4  Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

5  O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer

Tweede Schriftlezing Marcus 1:40-45

Lofprijzing
U komt de lof toe,  U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: Wilhelm Karges (1614-1699) Fantasia '12 Juli 1664'

Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien.


2  Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3  Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4  Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk Onze VaderInzameling van de gaven

Slotlied 863: Nu laat ons God de Here .


2  Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

3  Een arts is ons gegeven
die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven.

4  Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons leven.
Bij U, o God, bezitten
wij schatten ongeweten.

5  Wij bidden U, Algoede:
wil altijd ons behoeden;
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.


6  Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen
uw rijk, Heer, te beamen.

Zegen, Gemeente zingt Amen.

Orgelspel: Samuel Scheidt (1587-1654) “In dich hab' ich gehoffet, Herr”Mededelingen

De bloemen gaan als hartelijke groet naar Eric en Loes Jansen.


Collecte
De eerste collecte is bestemd voor noodhulp door Kerk in Actie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in de eigen Gemeente.

Mededelingen van de Commissie Vorming en Toerusting

 
  • Vanmiddag is er weer kliederkerk in de Gorechtkerk, aanvang is 16:00 uur, vanaf 15:45 bent je al welkom.
  • Op dinsdag 13 februari om 10 uur vindt de gesprekskring ‘Geloven vandaag’ weer plaats in het Gorechthuis, onder leiding van ds, Michiel Pronk.
  • Op woensdag 14 februari vindt weer de stiiltemeditatie plaats in het Gorechthuis, Aanvang 20:00 uur onder begeleiding van Idelette Kruidhof.
  • Op donderdag 15 februari, is weer de ouderenkring in Ons Centrum. Aanvang is 14:00 uur en  ds. Wim Andel verzorgt de inleiding.

Na de dienst koffie, thee en gezelligheid in Ons Centrum. 

terug