zondag 24 juli 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst in de Dorpskerk
Voorganger(s): prof. Luco van den Brom
Ouderling(en):  Ida Stamhuis +Jolien Berendsen
Organist: Casimir Wierenga

Lector : Jolien Berendsen-Prins


te beluisteren via de Kerkradio en  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven ) 

Orde van de gezamenlijke dienst Dorpskerk en Gorechtkerk
Haren - Onnen
 
Zesde zondag van de Zomer/ Zesde na Trinitatis

 
INTREDE

De kerkenraad komt binnen

Orgelspel: Felix Mendelssohn- Batholdy, Preludium in e klein

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Voorganger (groet):    Genade zij u en vrede van God onze Vader
                                      En van Jezus Christus, de Heer.

Aansteken van de kaarsen

Intochtslied 281: 1 - 6 (zo mogelijk staande)

2  Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3  Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

4  Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

5  Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

6  De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

Bemoediging

Voorganger:          De Heer zij met u
Allen:                    OOK MET U ZIJ DE HEER
Voorganger:          Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:                    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:          die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:                    EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
                              AMENGemeente gaat zitten


Eerste psalm 92: 1, 2 + 3


2  Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

3  Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

Kyriegebed voor de nood van de wereld afgesloten met

Loflied 117a

2  Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag bij de lezingen uit de Schriften

Met de kinderen

Eerste Schriftlezing uit het OT: Genesis 18, 20 - 33

Psalm 138: 1 + 2

2  Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond

Tweede Schriftlezing uit het NT: Lucas 11, 1 - 13

Lofprijzing (Lied 339b)   U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: F. X. Dusek, Andante

Lied 326: 1, 2, 3 + 5

2  Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.

3  Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.

5  Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden,      - Dankgebed
                       - Voorbeden
                       - Stil gebed
                   - Gezamenlijk Onze Vader (we bidden de klassieke versie)

Inzameling van de gaven

Slotlied 867

2  Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

Zegen in de verwoording van Saint Patrick,

Gemeente beantwoordt met een gezongen Amen.

Orgelspel: Johann Ernst Eberling, Toccata
Mededelingen

De bloemen gaan als groet van beide gemeentes naar mevrouw Alie Poutsma-Anema en  Eric en Marjan Wildeboer

Collectes
De eerste collecte is bestemd voor de DIRA en de tweede collecte is bestemd voor het jeugdwerk ‘Aan Boord’.

Volgende week is de gezamenlijke dienst weer in de Gorechtkerk, dan gaat ds. Ybo Buurma voor.
 

terug