Jaarrekening 2022 + verdere info. Jaarrekening 2022 + verdere info.
Jaarrekening 2022
Voor de zomer heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente de jaarrekening van de diaconie over het boekjaar 2022 vastgesteld. Uiteindelijk is licht op het eigen vermogen van de diaconie ingeteerd, te weten € 2.348. In de begroting werd uitgegaan van een verlies van € 8.500.
Opvallend is dat de baten in 2022 (€ 25,130) beduidend hoger waren dan in 2021 (€ 19,524) en ruim € 6.000 hoger dan begroot. Het hogere beloop van de baten was naast een hoger bedrag aan collecten in de kerk o.a. Het gevolg van bijvoorbeeld de actie “Groningen geeft warmte”. Tevens waren de ontvangsten van de diaconale rondgang (eindejaarscollecte) hoger dan in 2021. Hierdoor kon de diaconie in 2022 meer geld besteden dan in het jaar ervoor. Dank voor de giften.
Het beloop van de baten van de diaconie blijft moeilijk te begroten, zo werd in de voorjaar een legaat van € 5.000 ontvangen. Deze is in dankbaarheid aangenomen. De diakenen zullen hier een passende bestemming voor vinden.

Hemeladem
Afgelopen Pinksteren werd het bundeltje 'Hemeladem' gepresenteerd met gedichten van Reinier Kleijer en afbeeldingen van schilderijen van Philippine Lugtigheid. De opbrengst van de verkoop van dit bundeltje en een deel van de verkoop van enkele kunstwerken is bestemd voor Stichting Edukans. Dit initiatief heeft ruim € 400 opgebracht voor dit goede doel waarvoor hartelijk dank.

Collecten Dorpskerk
In de Dorpskerk wordt de komende weken voor de volgende doelen gecollecteerd:

                    1e collecte (diaconie)       2e collecte (kerkrentmeesters)

Zo 10 Sep        Ziekenpastoraat                        Werk eigen gemeente
Zo 24 Sep        KIA: Zending                             Orgelfonds

24 September: KIA: Zending (Syrië, vredeswerk)

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.
Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

 
terug