Paasgroeten aktie Paasgroeten aktie
Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.  Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Uit liefde voor jou' werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Na de kerkdienst van 26 februari aanstaande kunt u tijdens het koffie drinken een kaart schrijven. Deze actie vind plaats in zowel de Gorechtkerk als de Dorpskerk.
 Er zijn kaarten en voorbeeldteksten aanwezig. Daarna worden de kaarten in een verzamelenvelop centraal verzonden voor verdere verspreiding.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet.

Diaconale Raad Haren 
 
Noodhulp Syriƫ Noodhulp Syriƫ


Collecte-aankondiging 19 februari Noodhulp Syrië


Afgelopen maandag werden Turkije en Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat aantal loopt nog steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort.
Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat we daar via onze partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want na een bloedige burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor een kwetsbaar land als Syrië. De situatie is des te moeilijker omdat de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.
Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is. Zondag 19 februari collecteren we voor de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is dringend nodig. Namens ds. Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.
Overmaken kan ook bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.  'Noodhulp'
 
 
College van Diakenen College van Diakenen
De diakenen zijn op een aantal fronten actief binnen onze gemeente. Tijdens de kerkdiensten collecteren ze, hierbij bijgestaan door collectanten.

U kunt uw giften voor de diaconie overmaken naar rekening NL 77 RABO 0325 1052 27 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Haren-Onnen.

Voor het door de gemeenteleden bijeengebrachte gelden wordt samen met de diakenen van de Gorechtkerk, een goede bestemming gezocht op regionaal, landelijk en wereld niveau.

Diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen (Dorpskerk) en de Gereformeerde Kerk (Gorechtkerk) vormen samen de Diaconale Raad (DIRA). 

e-mail: : hervormdediaconieharen@outlook.com
 
 
Overzicht Beleidsplan Overzicht Beleidsplan
Beleidsplan 2022-2026 Diaconie Hervormde Gemeente Haren/Onnen

Overzicht beleidspunten

> Het aantal diakenen moet op een minimum aantal van vier blijven maar de aanwezigheid van meer diakenen is zeer gewenst. Het zoeken naar meer man/vrouwkracht zal doorgaan.
> Het zoeken naar nieuwe, hopelijk jongere, collectanten krijgt prioriteit. Ook andere oplossingen, zoals eventuele hulp van ouderlingen of het spontaan ter plekke vragen van collectanten, moet worden overwogen.
> De ambtelijke vertegenwoordiging tijdens diensten in woon/zorglocatie De Dilgt wordt gecontinueerd.

> Het collecterooster wordt tijdig opgesteld en mits wenselijk afgestemd met de Gorechtkerk.
> De diaconale rondgang wordt jaarlijks in de maand december gehouden. Gekeken wordt of het versturen van e-mails dezelfde opbrengst genereert als het versturen van brieven.
> De diaconie bepaalt tijdig waar het uit te keren geld (voor goede doelen e.d.) naar toe gaat en zorgt voor een goede onderbouwing hiervan.
> De diaconie blijft scherp op situaties waar dringende (financiële) hulp nodig is en gebruikt daarvoor de financiële middelen uit het noodfonds.
> Het doel is en blijft het geld vanuit OPA op een verantwoorde manier te blijven besteden. Het kenbaar maken aan de gemeente van de door ons gesteunde doelen verdient extra aandacht.

> Het voortzetten van acties zoals de paasgroetenactie, uitdelen zonnebloemen, inzamelen voor de voedselbank e.d. is van belang. Betreffende het uitdelen van kerstattenties moet worden overwogen de leeftijd te verhogen naar 85 jaar, gezien de hoeveelheid werk deze met zich mee brengt.
> Het zoeken naar nieuwe, eigentijdse acties/activiteiten blijft onze aandacht houden.
> Diakenen blijven alert op signalen alwaar hulp noodzakelijk is. Deze hulp wordt in de meeste gevallen 'in stilte' verleend.
> De diaconie blijft het werk voor vluchtelingen naar vermogen ondersteunen en zal het één en ander ook financieel blijven bijdragen waar nodig.
> De diaconie hecht belang aan activiteiten als ontmoetingsmorgens en mailtijden en spreekt de wens uit dat deze kunnen worden voortgezet (de coronapandemie gooit ook hier roet in het eten). Voor de ontmoetingsmorgens geldt dat er, zowel vanuit de DiRa als vanuit de Hervormde diaconie, financiële ondersteuning plaatsvindt waar nodig.
> Het doel is om de samenwerking met de DiRa op waarde te blijven schatten en zoveel mogelijk te doen wat gezamenlijk kan zonder dat de eigenwaarde van de diaconie van de Hervormde Gemeente in het geding komt.
> De diaconie blijft open staan voor initiatieven in samenwerking met elke andere diaconie ter plaatse.
> Het goed benutten van zowel 4 luik als de website verdiend de nodige aandacht van de diakenen, zowel vanuit de diaconie als vanuit de DiRa.
> Het lijkt de diaconie goed om regelmatig informatie vanuit de diaconie/collecten/diaconale acties schriftelijk dan wel mondeling te blijven mededelen tijdens de kerkdienst, mede om de zichtbaarheid van de diaconie te bevorderen.
> In uitzonderlijke gevallen wordt tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst kort een toelichting gegeven over activiteiten van diaconale aard.
> Het college van diakenen omarmt initiatieven die gebruik maken van diaconale thema's tijdens kerkdiensten/vespers.
> De diaconie blijft attent op zaken die uit het zicht raken en informeert de gemeente met de nodige regelmaat hierover.

> Naast het zoeken naar diakenen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om leden van het college van diakenen te benoemen. In het bijzonder wordt gezocht naar mensen met de nodige kennis betreffende financiën/financiële administratie.
> De diaconie wenst ingekomen stukken/post waar mogelijk slechts per e-mail te ontvangen en gaat hier werk van maken.
> Om de vergaderdruk zo laag mogelijk te houden en de balans Gereformeerd/Hervormd tijdens de 'DiRa' zoveel mogelijk in evenwicht te houden, worden tijdens de DiRa-vergaderingen zoveel mogelijk zaken van de Hervormde diaconie besproken. Het 'eigen' diaconaal overleg zal ook plaatsvinden, o.a. voor (in ieder geval het voorbereiden van) de belangrijkste besluiten en overleg met leden van het college die geen ambtsdrager zijn.
> De riante financiële buffer wordt flink verkleind, echter wel op een verantwoorde manier. (niet uitgeven om het uitgeven), tevens wordt een ondergrens bepaald voor de grootte van de financiële buffer.
> Het komende jaar wordt onder andere benut om na te gaan of en wat uitbesteed moet/kan worden en wat wellicht in eigen beheer kan worden gehouden als het gaat om financiële administratie (en archivering).
> De diaconie stelt een werkdocument op en zal deze blijven actualiseren.
> Jaarlijks (in januari) wordt een z.g. jaarplan gemaakt met de voornemens voor het komende kalenderjaar vanuit de diaconie.