Beleid Beleid

Beleid in zakformaat

Hervormde gemeente Haren-Onnen, januari 2018 

Het beleidsplan 2018-2020 geeft aan wat onze gemeente zich ten doel stelt. Daarbij gaat het om richting en middelen waarmee wij de door ons gestelde doelen in de komende twee jaar willen gaan realiseren. Omdat dit niet vanzelf gaat zijn actiepunten geformuleerd en hier geadresseerd aan de verschillende ambten. Niet altijd om alles zelf uit te voeren, maar wel om daarvoor zorg te dragen. In de paragraaf over bestuurlijke organisatie staat het als volgt: we moeten onze gedachten laten gaan over andere vormen van invulling van kerkelijke functies. Wellicht meer focus op regie vanuit de kerkenraad en de uitvoering door gemeenteleden – niet zijnde ambtsdragers.
In het hier volgende zijn de beleidsvoornemens gerubriceerd onder de meest betrokken ambten. Dit sluit overigens de betrokkenheid van andere ambten zeker niet uit. Dit geldt met name ook voor de predikanten.
Zodra de huidige taakanalyse is afgerond kan de beleidsmatige inzet van de predikanten in het overzicht worden verwerkt.
 
Kerkenraad als geheel
Hier geldt het advies van prof. dr. Andries Hoogerwerf: “Een uitgangspunt voor het beleid kan zijn dat kerken minder een instituut en meer een beweging moeten worden. Dit zou kunnen samengaan met een vergroting van het accent op vernieuwing, kerkelijke democratie, verscheidenheid en maatschappelijk engagement, zonder waarden van hun tegenpolen te ontkennen." 
Wij kozen – als vertaling hiervan – op zoek te gaan naar:
Zorg voor het bestaande, in al zijn veelkleurigheid, en gerichte aandacht voor vernieuwing. Meer beweging dan instituut en in al onze activiteiten op zijn minst open naar buiten.
 • Begin bij alles met waarderen wie je bent als gemeente en wat je allemaal in Christus gekregen hebt. Citaat van prof.dr. Henk de Roest.
 • De huidige, onwenselijke situatie kan niet blijven bestaan. Het vergt van alle betrokkenen te veel negatieve energie en komt de Harense kerkgemeenschap zeker niet ten goede.
 • Nieuw elan is geen voldoende maar lijkt wel een noodzakelijke voorwaarde voor een solide financiële basis van de gemeente, nu en in de toekomst.
 • Op niet al te lange termijn wordt de wenselijkheid en mogelijkheid van intensivering van de samenwerking met de Gorechtkerk-gemeente aan de orde gesteld.
College van ouderlingen
Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit de christelijke gemeenschap. Dat is allereerst op de meest alledaagse wijze aandacht hebben voor een ander. Daarnaast is het weet hebben van het feit dat wij elkaar nodig hebben om onszelf bij het geloof, de hoop en de liefde te bewaren. In die zin is pastoraat een taak voor alle gemeenteleden.
 • Vooralsnog willen we het uitgebreide netwerk van bezoekers en bezoeken proberen te handhaven.
 • Daarvoor wordt geprobeerd het aantal benodigde ouderlingen en vrijwilligers op peil te houden en gaan we zoeken naar nieuwe vormen van pastorale zorg.
 • Daarnaast willen we in de toekomst meer gaan inzetten op onderling pastoraat. Enerzijds moet dat vooral ongeorganiseerd blijven en gaat het meer om een levenshouding van ieder die zich tot onze gemeente rekent. Een levenshouding van aandacht voor de ander. Anderzijds willen we daartoe ook inspireren en stimuleren.
 • We willen de wenselijkheid van de instelling van een Pastorale Raad onderzoeken.
 • We blijven ons inspannen voor de 'open kerk'.
Jeugdouderling
Ons doel is kinderen vertrouwd te maken met het geloof en ouders te ondersteunen in de geloofsopvoeding.
 • De huidige samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd.
 • Kindernevendienstactiviteiten worden voortgezet. Gedacht wordt aan gezamenlijke projecten met de Gorechtkerk  rond de kindernevendienst en jeugddienst.
 • Jeugdwerk is een jaarlijks bespreekthema tussen de kerkenraad en betrokkenen uit het veld.
College van diakenen
Ligt de focus bij pastoraat op 'omzien naar elkaar' binnen de eigen gemeente, we willen ook blijven omzien naar de ander met de nadruk buiten de eigen kerkelijke gemeente. Kerk-zijn betekent dat we delen van de gaven die God ons gegeven heeft en daarbij vooral oog hebben voor de minder bedeelden. Wij zijn op zoek naar gerechtigheid en barmhartigheid in de samenleving.
 • We willen een zichtbaar en gastvrij huis zijn en blijven in Haren. Daarvoor zijn naast veel vrijwilligers ook de nodige financiële middelen nodig.
 • De samenwerking met de Gereformeerde Gorechtkerk blijft ons dierbaar.
 • De diaconale (administratieve) organisatie wordt verder verbeterd.
 • De personele bezetting is een blijvende zorg en vraagt om actie.
 • Gastvrijheid als kernbegrip van onze gemeente is niet het domein van een enkeling, maar vraagt de verantwoordelijkheid, inzet en beschikbaarheid van velen.
 • Wij blijven ons inzetten voor solidariteit over grenzen.
College van kerkrentmeesters
 • Wij kiezen voor de eredienst op zondagmorgen voor geschoolde voorgangers en organisten.
 • Ten behoeve van de gewenste verbetering van informatie-uitwisseling wordt een communicatieplan opgesteld en geïmplementeerd.
 • Afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke inkomsten zal op kortere of langere termijn op faciliteiten verdergaand bezuinigd moeten worden. Hiervoor worden scenario's ontwikkeld, onder meer rekening houdend met de mogelijkheid van een verdergaande samenwerking met de Gereformeerde Gorechtkerk.
 • Met de burgerlijke gemeente en de Monumentenwacht wordt samengewerkt betreffende de aanpak van onderhoud en eventuele aardbevingsschade aan de Dorpskerk.
 • Over  het al dan niet aanhouden van de pastorie dient een besluit te worden genomen.
 • Het beleid is gericht op een verantwoorde balans tussen uitgaven en inkomsten.
 • Het werken aan vergroting van de inkomsten is – gelet op de trendmatige jaarlijkse terugloop van het ledental met 5% –  geen eenvoudige en zeker geen vrijblijvende opgave voor ons allen.
 • In een tijd waarin de kosten almaar stijgen en inkomsten dalen is budgetteren van groot belang.
Predikanten
 • Naast de vertrouwde vorm van eredienst zullen we in de toekomst trachten ruimte te (blijven) maken voor andere vormen. We denken daarbij aan diensten voor en met kinderen en jongeren, diensten rond een thema of een speciale kunstvorm, diensten met een grotere inbreng van gemeenteleden.
 • Aan een betere bekendmaking van de vesperdiensten wordt gewerkt.
 • Binnen de beschikbare mogelijkheden wordt blijvend geïnvesteerd in een (gezamenlijk) vormings- en toerustingsprogramma.
Voorzitter en scriba
 • Wij willen het gesprek over wie en wat wij als gemeente zijn, en willen zijn, agenderen en verdiepen, in alle openheid en creativiteit.  
 • De prioriteit ligt bij de vaststelling van een beleidsplan voor de komende jaren. Van daaruit kan sturing worden gegeven aan vervolgactiviteiten zoals de actualisatie van de Plaatselijke Regeling, het oplossen van samenwerkingsproblemen en het versterken van (het functioneren van) de kerkenraad.
 • We moeten onze gedachten laten gaan over andere vormen van invulling van kerkelijke functies. Wellicht meer focus op regie vanuit de kerkenraad en de uitvoering door gemeenteleden – niet ambtsdragers.
 • De jaargesprekken met de predikanten worden weer opgepakt.
 • Het ligt in het voornemen van (een vertegenwoordiging van) de  kerkenraad om vanaf 2018 jaarlijks met de predikanten, de organisten en dirigent een jaargesprek te voeren en het gevoerde beleid op het gebied van liturgie en kerkmuziek en de onderlinge samenwerking te evalueren.
 • Minimaal eens in de twee jaar zal aan alle vrijwilligers een gezellige avond of middag worden aangeboden.
 
 
terug