PKN
Hervormde Gemeente Haren-Onnen
 
Boekje2019

Boekje2019
Een goed verhaal
Programma 2019-2020
Commissie Vorming en Toerusting
Hervormde Gemeente Haren – Onnen
Gereformeerde Kerk Haren – Onnen

Vooraf
Het thema van de startzondag luidt: ‘Een goed verhaal’.
Die titel hebben we ook meegegeven aan het programma-boekje waarin de verschillende vormings- en toerustings-activiteiten in onze Protestantse Geloofsgemeenschap staan vermeld.
Naast alle andere wijzen waarop we kerk zijn, is ook het vormings- en toerustingswerk één van de manieren waarop het Verhaal (met een hoofdletter) wordt vertolkt.
Het aanbod in dit programmaboekje is heel divers.
We hopen daarmee aan de veelkleurigheid van onze gemeentes recht te doen.

Bij sommige van de activiteiten staat vermeld dat u zich van tevoren dient aan te melden. Dit in verband met de te treffen voorbereidingen.
We vragen u ook te letten op de aanvangstijden omdat die per activiteit (kunnen) verschillen.
We hopen u te ontmoeten bij één of meerdere van de aangeboden activiteiten.

Naast datgene wat in dit boekje staat vermeld, hebben de beide gemeentes ook eigen activiteiten. Informatie daar-over leest u in de kerkbladen.

De commissie Vorming & Toerusting van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Haren – Onnen,

ds. Ybo Buurma, ds. Rudolf Oosterdijk
Jolien Berendsen, Luco van den Brom, Marijke Dijkstra, Reinier Kleijer, Alco van Klinken en Ietje Kooistra

Inhoud

Inhoud. 3
Meditatiegroep. 4
Vrouwen van formaat 5
Meditatie-schildercursus. 6
Ouderenkring. 7
Hoe zullen we leven?. 8
Thomas a Kempis (1379/80-1471) 9
Literatuur en zingeving. 10
Bewegen tussen geloof en ongeloof 12
Robin en God. 13
Kliederkerk. 14
Leerhuis Exodus. 15
Liturgie. 16
Groene kerk. 17
Poëzieavond. 18
Koorgesprekken
Gloria laus, een hymne voor Palmzondag. 21
Zinvol leven,  waardig sterven. 22
Missie geslaagd?. 23
Hemelvaartspelgrimage. 24
Adressen
Gorechthuis (naast Gorechtkerk), Hortuslaan 1, Haren
Dorpskerk, Rijksstraatweg 188, Haren
Ons Centrum, Kerkstraat 2b, Haren

Meditatiegroep


We leven in een hectische wereld. We zoeken naar rust en balans.
We leven in een tijd van individualisme.

We zoeken naar spirituele verbondenheid. Meditatie kan helpen. Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit.

Samen mediteren schept verbondenheid. Met elkaar en met God, de Bron van ons leven.
Je bent welkom om mee te doen 

Begeleiding: Alja Egberts
Data:    6 november en 11 december.
             Voor data in 2020 zie activiteitenagenda
             website Gorechtkerk
Tijd:     20:00 tot uiterlijk 21:30 uur,
            koffie / thee vanaf 19.45 uur
Plaats: Gorechthuis
Opgave en info: Alja Egberts, alja50@home.nl
 

Vrouwen van formaat


Eva, Sarah en Hagar… in Genesis staan een paar prachtige verhalen over deze vrouwen van formaat.

Wat vertelt de Bijbel over hen? Hoe gingen zij om met de uitdagingen die ze in hun leven tegenkwamen? Kunnen we ons in hun wereld verplaatsen?  Hun verhalen komen tot leven doordat we lezen we wat over hen geschreven werd, aan de hand van (veelal Joodse) commentaren.

De bijeenkomsten zijn goed ‘los’ te volgen.

Inleiding:   ds. Arlette Toornstra
Data:           14 november
Tijd:            14.00 – 16.00 uur
Plaats:         Ons Centrum

 

Meditatie-schildercursus


Dit najaar wordt er een meditatie-schildercursus georganiseerd in Ons Centrum.
Philippine Lugtigheid zal deze cursus begeleiden en iedereen die bij het lezen van dit bericht denkt: “dit is wat voor mij!” kan zich in laten schrijven.
De bedoeling is dat een gedicht of tekst ons gaat inspireren tot een schilderij. Na kennismaking lezen we het stuk tekst een aantal malen om het goed tot ons door te laten dringen, vervolgens gaan we er intuïtief mee aan het werk! Welke kleuren hoort u in de tekst, welke sfeer is belangrijk.

Kunt u niet schilderen of heeft u dit nog nooit gedaan? Geen probleem. Heeft u wel iets met gedichten of kleurrijke teksten? Dan zou dit best wel eens een cursus voor u kunnen zijn.
Philippine schildert al jaren en zal u op weg helpen. Er zal plaats zijn voor 10 tot 12 personen.
De eerste bijeenkomst zal zijn op donderdag 3 oktober van dit jaar.

Begeleiding: Philippine Lugtigheid
Datum:        2e bijeenkomst donderdag 7 november
Tijd:            10:00-11.30 uur
Plaats:         Ons Centrum
Opgave:       philippinelugtigheid@hotmail.com

 

Ouderenkring


Al enkele jaren komt in het seizoen eens per maand de Ouderenkring bij elkaar. Ouderen, uit de Gorechtkerk en de Dorpskerk, gaan met elkaar in gesprek over een geloofs- of levensthema. De gesprekken zijn altijd open en eerlijk, de diepte wordt niet geschuwd, maar er is ook veel humor en gezelligheid.
De predikanten van de beide kerken leiden bij toerbeurt de middagen. In het komende seizoen doen zij dit door een psalm van hun eigen keuze aan de orde te stellen. Uiteraard staan voor de kringgenoten thee, koffie en wat lekkers erbij klaar. Anneke Wolthuis en An Miedema zijn de gastvrouwen op deze donderdagmiddagen.
De bijeenkomst op 7 januari 2020 is als enige op een dinsdagmiddag. De laatste bijeenkomst, op 2 april 2020, is een lunch. De aanvang is dan 13.00 uur.
Begeleiding:  ds. Ybo Buurma, ds. Reinier Kleijer, ds. Arlette Toornstra en ds. Rudolf Oosterdijk.

Informatie:  ds. Rudolf Oosterdijk
Data:                     
7 november,
7 januari,
6 februari,
5 maart,
2 april
Tijd:             14.00-15.30 uur
Plaats:         Ons Centrum
 

Hoe zullen we leven?

Samuel Wells
Christelijke kijk op actuele thema’s
Maandagmorgen gesprekskring

Maatschappelijk ontwikkelingen stellen ons meer dan ooit voor moeilijke vragen. Dat geldt zeker ook voor mensen die een christelijke geloofsovertuiging zijn toegedaan. Welke positie moet je innemen rondom actuele thema’s als, Islam en extremisme, hulp bij zelfdoding, migratie, dementie, milieu, LHBT identiteit, ouderdom, ongelijkheid dichtbij en veraf, obesitas, sociale media?
Samuel Wells benadert in dit boek allerlei actuele vragen in het licht van christelijke hoop en wijsheid, om ons zo bij te staan in het zoeken naar een evenwichtige reactie.
De auteur is theoloog, priester in de Church of England en hoogleraar christelijk ethiek aan de Londense King’s College.
In drie rubrieken, de wereld, ons leven en onze sterfelijkheid behandelt hij een keur aan onderwerpen en verbindt het christelijk geloof en ons menselijk bestaan in een wijs boek.
Graag zelf het boek aanschaffen (Uitgeverij: Boeken-centrum)

Begeleiding: ds. Ybo Buurma
Datum:         maandagmorgen  4 november
Tijd:             10.00 – 12.00 uur,
Plaats:      Gorechthuis
Opgave:        ybuurma@gmail.com
 (max. 20 personen)
 

 

Literatuur en zingeving

Drie boekbesprekingen
De oude Grieken schreven vroeger boven de ingang van de bibliotheek in Thebe de tekst ‘plaats voor verzorging van de ziel’. Bij de School of Life in Londen biedt men een cursus bibliotherapie om mensen te helpen omgaan met dagelijkse uitdagingen, rouw, verlies en zingevings-vragen. We willen in drie avonden drie boeken bespreken om met elkaar te delen wat je inspireert, verward, troost, ontroert, verontwaardigt.

Boek 1, Christa Anbeek Voor Joseph en zijn broer
In ‘Voor Joseph en zijn broer’ koppelt Christa Anbeek net als in haar eerdere werk indringende persoonlijke ervaringen aan filosofische beschouwingen. Christa Anbeek, bekend van ‘Overlevingskunst’ en van de bestseller ‘De berg van de ziel’ die zij samen met Ada de Jong schreef, vertelt in ‘Voor Joseph en zijn broer’ voor het eerst onomwonden over de suïcides in haar familie. Maar minstens even belangrijk is de komst van haar kleinzoon. Centrale vragen in het boek zijn: Hoe kom ik van treurigheid naar verwondering? Hoe verwelkom ik het nieuwe, vreemde en onverwachte? Hoe kan ik het tij keren naar onbeschaamd plezier scheppen in alles wat er is?
Datum: woensdag 16 oktober 2019


Boek 2, Esther Gerritsen, De trooster
Geheel tegen de regels van het klooster in wordt een nieuwe gast opgevangen door Jacob, de conciërge. Aanvankelijk stelt Jacob, zich bewust van de hiërarchie binnen de orde, zich terughoudend op. Maar gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de gelovige conciërge en de gast die een misdaad op zijn geweten heeft. Jacob verliest zich in de aandacht die hij krijgt en is bereid ver te gaan om de vriendschap te behouden. Esther Gerritsen volgt het verhaal van de conciërge parallel aan het lijdensverhaal van Christus. Op de haar bekende scherpe manier, ontleedt ze de relatie tussen mensen, de verwachtingen en belangen die daarbij spelen en ze stelt de vanzelfsprekendheid der dingen ter discussie.
Datum: woensdag 22 januari 2020


Boek 3, Esther Maria Magnis  Mintijteer
Dit boek gaat over de religieuze en persoonlijke ontwikkeling van de hoofdpersoon Esther. Spijbelend en kettingrokend trekt Magnis zich na de dood van haar vader terug op de puinhopen van haar verloren bestaan. Daar zoekt ze – in de brokstukken ­­– naar Waarheid, naar iets waarmee ze een nieuwe wereld kan bouwen, steviger dan de vorige, want die bleek vals. In het boek staan vragen centraal die zij heeft, zoals: Waarom moeten mensen zo veel lijden? Waarom verhoort God mijn gebed niet? Hoe kan het dat Gods liefde anders is dan die van mensen? De hoofdpersoon vindt die pijler uiteindelijk bij God, die ingrijpend anders én precies hetzelfde blijkt te zijn als hoe ze hem als kind heeft ervaren: ‘God is verschrikkelijk. God brult. God zwijgt. God lijkt afwezig. En God heeft lief met een radicaliteit waar je bang van kunt worden.’
Datum:        woensdag 18 maart 2020

Beleiding:    Francien Geerds en Idelette Kruidhof.
Tijd:             20.00 – 22:00 uur
Plaats:         Gorechthuis
Opgave:      idelet@gmail.com

Bewegen tussen geloof en ongeloof

Theologische Kring
In de laatste bijeenkomst van de kloosterkring van vorig seizoen werd het idee geboren van een kring rond het boek van Tomas Halík Geduld met God. De Tsjechische priester en theoloog mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Hij weet op een rake manier te schrijven over geloven en kerk-zijn in deze geseculariseerde tijd. De stelling die hij in dit boek naar voren brengt is dat gelovigen en atheïsten veel dichter bij elkaar staan dan wij vaak denken. Het onderscheid tussen geloven en niet-geloven dat wij vaak maken, is daarom eigenlijk uit de tijd. Halík analyseert knap en hij gaat geen enkele vraag uit de weg. Alle reden dus om rond zijn boek een kring te beginnen. Op de eerste bijeenkomst hoop ik een inleiding te houden. Daarna lezen we het boek, in principe, hoofdstuk voor hoofdstuk. Aan het eind van het seizoen wordt de mogelijkheid geboden een paar dagen in een klooster van de rust te genieten en ‘Halík’ te overdenken.

Begeleiding:          ds. Rudolf Oosterdijk
Data:                      woensdag 23 oktober
Op deze bijeenkomst worden vervolgafspraken gemaakt
Tijd:                      19.30-21.00 uur
Plaats:                   Ons Centrum
 

Robin en God

Een gesprekskring over
kinderen en geloofsopvoeding

Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper schreef het bijzondere kinderboek Robin en God (Uitgeverij Leopold). Daarin staan de verhalen over de jonge Robin, die met zijn opa prachtige gesprekjes voert over God en het geloof.
‘Dus’, zegt Robin, ‘dus…God is niet gevaarlijk?’ ‘Welnee’, zegt opa. Een leeuw die is gevaarlijk’. Robin zucht heel diep. Hij vindt het fijn dat God niet gevaarlijk is. Opa zucht ook heel diep.’ Dat was een moeilijk gesprek’, zegt hij.’ Maar je hebt het goed gedaan, opa’, zegt Robin. ‘Dank je’, zegt opa.
Aan de hand van dit kinderboek en nog ander materiaal willen we met elkaar in gesprek komen over de geloofsopvoeding van jonge kinderen.
Want hoe praat je over het geloof met je kind? En dat in een tijd dat geloven helemaal niet meer vanzelfsprekend is.
Het is fijn als je het boekje van Sjoerd Kuyper kunt aanschaffen, maar lukt dat niet dan kun je de avonden gewoon meemaken.

Begeleiding: ds. Ybo Buurma
Data:            29 oktober en 12 november
Tijd:            19.45 uur – 21.45 uur,
Plaats:          Gorechthuis
Opgave:      ybuurma@gmail.com

Kliederkerk


Kliederkerk is een creatieve, speelse vorm van Kerk-zijn.   Kliederkerk is voor jong en oud, maar richt zich specifiek op ouders met jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Tijdens Kliederkerk staat een Bijbelverhaal of Bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen of thema’s op creatieve wijze ontdekt en verwerkt. Dat is zichtbaar in de momenten van samen ontdekken en het samen vieren. Zo ontstaat er verdieping in de gemeenschap met elkaar en met God.
Een belangrijke andere doelstelling van de Kliederkerk is de onderlinge ontmoeting. Daarom staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Kliederkerk zet een sfeer neer waarin mensen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze kunnen groeien.
Daarom bestaat een Kliederkerk uit drie onderdelen: het samen ontdekken via creatieve en sportieve activiteiten, het samen vieren, een korte viering voor alle deelnemers en we sluiten af met het samen eten.  
Het hele programma duurt twee uur. Vooraf is er een vrije inloop met welkom / drinken en instructie.
De activiteiten die we doen, zijn met name gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd, maar iedereen is welkom!
Jullie als gezin zijn van harte welkom, maar ook opa’s, oma’s en andere belangstellenden.
De eventueel aanwezige tieners kunnen meehelpen bij de activiteiten en voor de allerjongsten is er een speelhoek in de kerkzaal ingericht.

Data:    zondag 3 november 2019
zondag 19 januari en 29 maart 2020
Tijd:     16.00 – 18.00 uur, inloop vanaf 15.45 uur
Plaats: Gorechtkerk
Info:     kliederkerk@gorechtkerk.nl
Voor info over thema etc. zie Vierluik en de Website van de Gorechtkerk.
 

Leerhuis Exodus

Een bevrijdingsverhaal

Een leerhuis-serie over Exodus, een vervolg op het vorige seizoen.
Aan de hand van Joodse commentaren verdiepen we ons in de geschiedenis van de plagen in Egypte, en uiteindelijk de bevrijding van het volk uit de gevangenschap van Egypte.

De bijeenkomsten zijn goed “los” te volgen.

Inleiding:     ds. Arlette Toornstra
Data:           dinsdagavonden, 7 januari, 4 februari,
                    25 februari en 24 maart
Tijd:             19.30 - 21.30 uur
Plaats:         Ons Centrum

Liturgie


Iedere zondag vieren we onze diensten. We doen dat met woorden die we putten uit Het Woord, met gebeden en liederen, en met zichtbare tekenen, – Doop en Avondmaal.
In vrijwel alle diensten zit een bepaalde volgorde en afwisseling van al die verschillende onderdelen.
In een korte serie van 3 avonden willen we wat nader ingaan op enkele elementen van wat we noemen: de zondagse liturgie.

Professor Luco van den Brom zal het één en ander duidelijk maken over de rol van de Schrift (d.i. de Bijbel) in de liturgie alsook in de verkondiging.

Ds. Reinier Kleijer zal wat vertellen over het Kyrië en het Gloria (het gebed voor de nood van de wereld en de lofprijzing).

Ds. Rudolf Oosterdijk zal ingaan op het Avondmaal en de plaats daarvan in de kerkdienst.

Data en (bege)leiding:
     woensdag 22 januari  – prof. Luco van den Brom
     woensdag 12 februari – ds. Reinier Kleijer
     woensdag 11 maart – ds. Rudolf Oosterdijk
Tijd:            20.00 – 22.00 uur
Plaats:         Gorechthuis

Groene kerk


Op woensdag 13 november zal
ds. Gonny de Boer uit Anloo komen spreken over het thema: ‘Groene Kerk’.
Nu milieu en duurzaamheid zeer belangrijke thema’s zijn op de politieke en maatschappelijke agenda’s en de ecologische crisis ons vraagt, ja bijna dwingt, om een herbezinning van ons denken en doen, beginnen ook kerken elkaar te vinden en te stimuleren om de eigen geloofsgemeenschap duurzamer en groener te maken. Zo wordt er op 5 oktober a.s. te Zwolle de ‘Groenekerkendag 2019’ georganiseerd, met als thema: ‘Ontdek jouw volgende stap op zoek naar een duurzame levensstijl’. Op de website groenekerken.nl is allerlei informatie te vinden over het duurzaam en groener maken van de eigen kerk.
Naast concrete ideeën over hoe je met duurzaamheid aan de slag kunt gaan, willen we op deze avond aandacht besteden aan de theologische doordenking van dit begrip. Daarbij stellen we onszelf de vraag: Wat is onze motivatie om een Groene Kerk te willen zijn? Welke Bijbelse noties inspireren ons daartoe, welke spiritualiteit is daarbij onze voedingsbron?

Inleiding:     ds. Gonny de Boer
Datum:        woensdag 13 november
Tijd:             20.00 uur
Plaats:         Gorechthuis

Poëzieavond

Maria Vasalis

Maria Vasalis (1909 – 1998),
pseudoniem van kinderpsychiater Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans, behoort tot vandaag tot de meest beminde en gelezen Nederlandse dichters.
Haar gedichten behoorden al vrijwel direct na hun verschijnen tot het klassieke repertoire van de Nederlandse poëzie.
Sommigen zijn zo bekend ‘dat ze bijgezet kunnen worden in het collectief poëtisch geheugen’. Wie kent niet gedichten als ‘de idioot in bad’, ‘Afsluitdijk’ of ‘Sotto Voce’?
‘Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet…’
Voor een dichter heeft ze weinig geschreven, de drie bundels die zij tussen 1940 – 1954 publiceerde, bevatten niet meer dan zo’n honderd gedichten. Daarna zweeg Vasalis definitief.
Pas na haar overlijden verscheen postuum een bundeling van later geschreven poëzie.
Tijdens de poëzieavond klinken verschillende van haar gedichten en horen we fragmenten van haar levensverhaal.

Begeleiding: ds. Ybo Buurma en Alja Egberts
Datum:         maandag 13 januari 2020
Tijd:              20.00 – 22:00 uur, inloop koffie/thee: 19.45 uur
Plaats:          Gorechthuis

Koorgesprekken


Drie keer per seizoen vindt op zondagmiddag in het koor van de Dorpskerk een zogenaamd Koorgesprek plaats. Een bekende uit Haren of de omgeving van Haren wordt ondervraagd over zijn of haar gedachten over samenleving, kerk, geloof en godsdienst. U bent van harte welkom om het Koorgesprek bij te wonen, maar het is niet de bedoeling dat u reacties geeft of vragen stelt.
Zo ontstaat een besloten sfeer tussen interviewer en geïnterviewde, waarin ook persoonlijke zaken aan de orde kunnen komen.
Het interview, na een korte biografische inleiding, duurt ca. 45 minuten.
In januari gaat Rudolf Oosterdijk in gesprek met drs. Janita Rutgers-Stoker, oud-bestuurder van de Oecumenische Vieringen Groningen (Pepergast-huiskerk).
In februari gaat Jolly Kerkstra in gesprek met Han Fennema, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Gasunie.
In maart gaat Henk Boomker in gesprek met Prof. Dr. Edo Vellenga, emeritus hoogleraar Hematologie aan de faculteit Genees-kunde van de RUG.

Begeleiding: Jolly Kerkstra, Henk Boomker en ds. Rudolf Oosterdijk
Data:            19 januari, 16 februari, 15 maart 2020
Tijd:             17.00-17.50 uur
Plaats:          Koor van de Dorpskerk

Gloria laus,

een hymne voor Palmzondag


In 820 schreef Theodulfus (ca. 745-821), bisschop van Orléans, invloedrijk adviseur van Karel de Grote en de meest briljante dichter van zijn tijd, de hymne Gloria laus vanuit zijn ballingschap in Angers.

De hymne is bedoeld om tijdens de processie van Palmzondag te zingen, maar beschrijft bovendien die processie in Angers; en de hymne geeft betekenis aan de processie: niet primair de herdenking van de intocht maar een gebeurtenis waarin de zangers in alle eeuwen der eeuwen worden opgenomen in de tocht die voor Christus’ lijden begint met de intocht in Jeruzalem en die doorgaat op weg naar de Godsstad in de eindtijd.

In de discussie zal Ger van der Werf, die op dit onderwerp in het najaar 2018 promoveerde, ingaan op de vraag in hoeverre deze hymne anno 2020 voor ons nog betekenis heeft.

Inleider:       Ger van der Werf
Datum:        woensdag 1 april
Tijd:             20:00 – 22:00 uur
Plaats:         Ons Centrum
 

 Zinvol leven, waardig sterven

Verhalen uit de praktijk van een verpleeghuis

Tegenwoordig is er veel te doen over ons levens-einde. Het wordt aan ons gepresenteerd als een keuze. Alsof ons leven ons eigendom is waarover wij in vrijheid over kunnen beschikken.
Maar is dit wel zo? Hoe autonoom zijn wij eigenlijk?
Ook wordt het verpleeghuis als een doemscenario geschetst. En afhankelijkheid wordt ervaren als het ergste dat je kan overkomen. Gezondheid is een groot goed, maar is kwetsbaarheid niet de kern van ons menselijk bestaan?
Is het leven in een verpleeghuis werkelijk zo angstaanjagend?
Op deze avond willen we met elkaar stilstaan bij de vraag hoe wij naar deze thematiek kunnen kijken vanuit een gelovig (christelijk) perspectief.
Inleider van de avond is drs. Yvonne Hiemstra, voorheen gemeentepredikant, thans werkzaam als geestelijk verzorger/ethicus voor Zonnehuisgroep Noord, locatie Zuidhorn.

Inleider:       drs. Yvonne Hiemstra
Datum:        dinsdag 21 april
Tijd:             20.00 – 22:00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Plaats:         Gorechthuis
 

Missie geslaagd?

Filmavond

Een film over het werk van de Friese zendings-predikant Jaap van Slageren die in 1963 met vrouw en zoon Anne naar Kameroen vertrok en daar 10 jaar lang werkte.

Die zoon, onze plaatsgenoot Anne van Slageren, historicus en filmmaker, reisde een halve eeuw later met zijn vader en zijn (daar geboren) zus Krista opnieuw naar Kameroen. Daar filmde hij de vraag wat de betekeneis is geweest van hun verblijf daar, zowel voor de mensen in Kameroen als voor henzelf. Dat document wil hij aan ons tonen om daarna met ons daarover van gedachten te wisselen, over het werk van zijn vader en niet in het minst ook over de rol van zijn moeder.

Een film die ons bepaalt bij de vraag naar het wezen, het doel en de zin van zending zoals die vanuit onze westerse kerken is/wordt bedreven.

Inleiding:     Anne van Slageren
Datum:        dinsdag 2 juni
Tijd:             20.00 – 22.00 uur
Plaats:         Ons Centrum, vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar
 

Hemelvaartspelgrimage


Op Hemelvaartsdag is er weer een pelgrimage.

We starten om 6 uur, ontbijten onderweg en wonen om 10 uur de Hemelvaart dienst bij in de Bartho-lomeuskerk te Noordlaren.

We wandelen circa tien kilometer. Je kunt ook een deel van de route meelopen of alleen mee ontbijten. Het vertrekpunt en de route worden t.z.t. bekend gemaakt.

Aan het einde van de dienst is er altijd wel iemand bereid om je mee terug te nemen.

Datum:        donderdag 21 mei
Tijd:             6:00 – 11:00 uur
 
terug
 
 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.