zondag 28 augustus 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst in de Dorpskerk
Voorganger(s): de heer Bert Slaa
Ouderling(en): Janette Visser
Organist: Jan Harryvan

Lector :  Marjan Faber

te beluisteren via de Kerkradio en  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven ) De 11e zondag van de zomer


Orgelspel:  Andante religioso (Sonate IV), Felix Mendelsohn Bartholdy 1809-1847

De kerkenraad komt binnen

Welkom en mededelingen door Janette Visser de ouderling van dienst.

Voorganger: enkele inleidende woorden bij deze dienst.

Aansteken van de kaarsen:

Staande zingen we ons intochtslied, lied 280 : 1, 2, 3, 4 en 7 - ‘De vreugde voert ons naar dit huis’


Groet en bemoediging

Voorganger: De Heer zij met u
Allen:         OOK MET U ZIJ DE HEER
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer     
Allen:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen:           EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. AMEN

Gemeente gaat zitten

We zingen de psalm van deze zondag: Psalm 113: 1 en 2


Kyrie afgesloten met


Loflied: als loflied op de schepping zingen we lied 216: ’Dit is een morgen’Gebed van de zondag

Met de kinderen   

Eerste Schriftlezing: Deuternomium 24: 17-22

als antwoord zingen we Lied 362: 1 en 2 - ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’Tweede Schriftlezing: Lucas 14: 1-14

Lied 991: 1 en 6  - ‘De eersten zijn de laatsten’Uitleg en verkondiging

Orgelspel : 'Sois loué, Jésus-Christ' Marcel Dupré 1886-1971

Lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten’


Gebeden


de voorbeden beantwoorden we met 368g ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’De dienst der gebeden sluiten we af met een gezamenlijk Onze Vader (we volgen de klassieke versie)

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande) Lied 605 ‘De toekomst is al gaande’

Zegen
We nemen de zegen zingend over met lied 16b: ‘Behüte mich Gott/ Behoed mij, o God’
We zingen dit 3 keer – naar believen in het Duits of in het Nederlands
Orgelspel: 'Ricercar 1551' Girolamo Cavazzoni 1525-1560Mededelingen

De bloemen gaan als groet van de Gemeente naar mevr. R.Lunsing

Collectes
De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor het eigen jeugdwerk 

terug