zondag 31 juli 2022 om 10.00 uur

Zomerdienst in de Gorechtkerk
Voorganger(s): ds. Ybo Buurma
Ouderling(en): Dineke Prince
Organist: Hans Noordveld

Lector : Ietje Kooistra

te beluisteren en/of te zien  :  http://www.gorechtkerk.nl

 


Zondag 31 juli 2022

Achtste zondag na Pinksteren

Een dienst over stilte

Heeft u het Liedboek v.d. Kerken bijdehand ?

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen
                                                                             
Intochtslied Psalm 65:1,2

Bemoediging en vredegroet                      
Voorganger:Onze hulp en onze verwachting is van de Heer, onze God.
Allen:            Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Voorganger:  Hij heeft zijn handen naar ons uitgestrekt in Jezus uit Nazareth,
Allen:            als een nieuw begin voor jou en mij.
Voorganger:  Genade en vrede komen van God onze Vader,       door Jezus, zijn Zoon, onze broeder, Hij woont met zijn Geest bij ons.
Allen:            Amen
                                                                                  
Gebed op de drempel: Huis om stil te zijn,
Uit: Zangen van zoeken en zien, 530b


2. Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust;
niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartelust.

3. Hier klinkt de taal niet angstaanjagend
en daal ik tot mijn wezen in,
in stilte die bevrijdt, ontwapent:
een stem die spreekt van dieper zin.
4. Het veilig masker mag doormidden,
ik toon mezelf een waar gezicht;
terwijl – geopend – handen bidden:
ontvangend, weerloos, vederlicht.

5. Ik voel me als herdacht, herboren –
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;
ik ga, weer mens als ooit tevoren,
de wereld anders tegemoet.

Kyriegebed om ontferming
(afgesloten met Kyrie Eleison gezongen door Maria Coman)

Voorganger:    
Tegen het donker in
klinkt het lied
van hoop en vertrouwen,
want grenzeloos groot
heeft God hart voor mensen!

Hoopvol Gloria Alle eer en alle glorie, Lied 305

1.Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2.Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3.Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Met de kinderen

DE SCHRIFT

Het gebed van de zondag

 

Lezing: Psalm 65:2-5 (NBG51)

2. U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion;
U worde gelofte betaald.
3.Hoorder van het gebed,
tot U komt al wat leeft.
4. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij;
onze overtredingen – Gij verzoent ze.
5. Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen,
opdat hij wone in uw voorhoven.
Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis,
het heilige van uw tempel.

Lezing: Marcus 1:35-37 (NBV21)

35. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen Hem zoeken 37. en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’

Zingen U woont niet in een storm
Melodie: O Jezus hoe vertrouwd en goed, Lied 512

1. U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte is uw huis.

2. Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.

3. Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op, ik ben gerust
en voel U heel dichtbij

Overdenking

Lied Stilte die ons talen spreekt
Tekst: Reinier Kleijer, Melodie: Jezus leeft en ik met Hem, lied 641

1. Stilte die ons talen spreekt,
meer dan wij ooit kunnen horen,
waarbij ieder woord verbleekt
en geluid geldt als verloren.
Stilte – stille stem in mij
spreek aan elk verstaan voorbij.

2. Stilte waarmee wordt geraakt
aan de diepste kern der dingen,
die – veel meer nog dan spraak –
tot mijn hart weet door te dringen.
Stille stem van God in mij,
fluister mij U naderbij.

World Servants vertellen over hun aanstaande reis naar Nepal

Zegenbede

We luisteren naar het lied My Lighthouse


GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden (telkens afgesloten met:)


Stil gebed en Onze Vader

Uittochtslied Lied De stilte is vervuld
Tekst: Henk Jongerius, Melodie: De aarde is vervuld, Lied 6502. De aarde toont haar pracht
van uw menslievendheid:
de onvermoede kracht
van leven, ons bereid.

3. Want leven is als graan
dat in de aarde groeit:
het blijft alleen bestaan
als Gij de grond besproeit.

4. Dan is er drank en brood,
in duisternis daagt licht:
het leven kan niet dood
dank zij uw aangezicht.

Zending en zegen (met gezongen)
Allen: Amen
 

terug