zondag 17 juli 2022 om 10.00 uur

Zomerdienst in de Gorechtkerk
Voorganger(s): ds. Michiel Pronk
Ouderling(en): Janette Visser

te beluisteren en/of te zien :  www.gorechtkerk.nl

Gereformeerde Kerk Haren - Onnen
Hervormde Gemeente Haren - Onnen


Liturgie 17 juli 2022 in de Gorechtkerk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 92: 1, 2 en 3 -  Waarlijk, dit is rechtvaardig

2  Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

3  Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken  uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

Bemoediging en groet
Voorganger:       Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente:         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:       die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente:         EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Voorganger:       Genade zij u en vrede van God onze Vader en van                           Jezus Christus, onze Heer
Gemeente:         AMEN

Zingen: Martha, Martha  - Elly & Rikkert

Gebed om ontferming, onderbroken met Lied 367b – Heer, onze Heer, ontferm u over ons


Gloria: Lied 304 – Zing van de Vader die in den beginne

2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3  Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Kinderen gaan naar hun nevendienst


Gebed om de Heilige Geest


Lezing: 2 Koningen 4: 8-10

Zingen:  Lied 320: 2 en 3 – Bemin uw Heer te allen tijd

3  – Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand.
Spijzig de͜ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

Lezing: Lucas 10: 38-42

Zingen: Lied 317: 1 en 2 – Grote God, Gij hebt het zwijgen


2  Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Verkondiging

Zingen: Lied 984: 1, 4, 5 en 6 – Gezegend die de wereld schept

4  Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5  Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

6  Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.

Kinderen komen terug van hun nevendienst

Bericht van overlijden

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onzevader – bij de voorbede Lied 367e Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.Collecte

Kinderen kunnen opgehaald worden van de oppas

Slotlied: Lied 423 – Nu wij uiteengaan


2  Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3  Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen


Mededeling 
De bloemen uit deze dienst gaan namens de Hervomde Kerk naar :
mevr. Clara Ritsema

 

terug