zondag 10 juli 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst in de Dorpskerk
Voorganger(s): de heer Nico Paap
Ouderling(en): Gratia Apoll
Organist: Jan Harryvan

Lector : Roelof Rabbers


te beluisteren via de Kerkradio en  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven ) orde van dienst
bij de eredienst van 10 juli 2022
Orgelspel  Air (3. Orchestersuite BWV 1068) Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Kerkenraad komt binnen

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen

Intochtslied (staande) lied 283 : 1,2,4

2  En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

4  Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Groet en bemoediging
Voorganger          De Heer zij met U
Allen                      OOK MET U ZIJ DE HEER
Voorganger          Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen                      DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger          die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen                      EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
                              AMEN

Gemeente gaat zitten

Zingen                          lied 25 : 2, 8


8  Zie op mij in gunst van boven,
wees mij toch genadig, Heer!
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d’ellende drukt mij neer.
’k Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden!

Kyriëgebed

Zingen     lied  150

2  Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Met de kinderen

Eerste schriftlezing:    Deuteronomium 30: 8 t/m 10 en 15 t/m 18

Zingen    lied  316

2  Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d´ overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ’s levens raadsel kan verklaren?

3  Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ’t hart toespreken.

4  Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Tweede lezing             Lucas 10 : 25 t/m 37


Lofprijzing lied  339b  U komt de lof toe, U het gezang
                                      U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
                                      In alle eeuwen der eeuwen


Overdenking

Stilte

Orgelspel "Bist Du bei mir" BWV 508, Johann Seb. Bach


Zingen    lied  320

2  Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien hem͜ met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste͜ en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3   Bied uw naaste͜ de helpe͜nde hand.
Spijzig de͜ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

4  De macht der liefde is zo groot,
͜geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrande͜n aan liefdeswoord,
God heeft͜ het tot ons gesproken.

5  De liefde spreekt haar eigen taal,
alle͜ kwaad͜ bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve͜ in ons de liefde.

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen                          lied  791: 1,2,6

2  Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

6  Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Zegen                           Gemeente zingt Amen


Mededelingen

De bloemen gaan als groet naar mevrouw Koets.

Collectes
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, het werelddiaconaat. De tweede collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

Volgende week begint het zomerrooster weer, dat betekent dat de erediensten om en om in de Gorechtkerk danwel in de Dorpskerk plaatsvinden. Volgende week, 17 juli vindt de eredienst plaats in de Gorechtkerk. Ds. Michiel Pronk gaat dan voor. 

terug