zondag 29 mei 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst in de Dorpskerk
Voorganger(s): ds. Harm Jan Meijer
Ouderling(en): Gratia Apoll
Organist: Jan Harryvan

Lector : Gratia Apoll


te beluisteren via de Kerkradio en  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven ) 

Orde van dienst
zondag Exaudi 29 mei 2022

Orgelspel:  "O lux, beata trinitas" Samuel Scheidt (1587-1654)

Welkom

Aansteken van de kaarsen (gemeente gaat staan)

Intochtslied 665 : 1, 2, 4 en 5 Om Christus' wil zijn wij verblijd

2  Loof Hem, die van de Geest ontving
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, menselijk vlees en bloed.

4  Hij is aanwezig in het woord,
dat wordt gepredikt en gehoord
in heel de wereld en geloofd,
en dat ons zegent hoofd voor hoofd.

5  Om Christus’ wil zijn wij verblijd,
die inging in Gods heerlijkheid
en voor Gods ogen, stralend schoon,
is wat wij zullen zijn, – de Zoon.

Groet en bemoediging

voorganger: De Heer zij met u
allen: OOK MET U ZIJ DE HEER
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. AMEN
(gemeente gaat zitten)

Lied 27 : 1 en 7.  Mijn licht, mijn wil is Hij, mijn God en Here!

7  O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

Kyrie en Gloria: lied 299j Om de mensen en de dieren


2  Om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

3  Eer zij de God van de hemel,
zijn Naam richt de geschiedenis.
Eer aan de Koning der volken:
Gloria in excelsis.

4  Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.

Korte inleiding op de lezingen

Gebed van de zondag

Met de kinderen

Eerste Schriftlezing 1 Samuël 12, 19-24

Lied 31 : 1 en 18 Op U vertrouw ik, Heer der heren


18 Ik voelde mij wel afgesneden,
gebannen uit uw oog, –
Gij waart zo ver, zo hoog.
Maar, Heer, Gij hoorde mijn gebeden.
Gij laat toch wie U smeken
uw bijstand niet ontbreken.


Tweede Schriftlezing Johannes 14, 15-21

Lied 335 Hoor het woord, hoor het woord......


Uitleg en verkondiging

Stilte

Orgelspel: "Jesu meine Freude" Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712) 

Lied 903 : 1 en 3 Zou ik niet van harte zingen?

3  In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, –
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Afkondiging overlijden

Gebeden, afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader
(we volgen de oecumenische versie)

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande) 663 : 1 en 2 Al heeft Hij ons verlaten


2  Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Gezongen Zegen (Tussentijds 116)

Orgelspel: "Wo Gott der Herr nicht bei uns hält" Johann Christoph Bach (1642-1703)


Ontmoeting in Ons Centrum


Mededelingen

De bloemen gaan als groet van de Gemeente naar de familie Binnekamp.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de PKN , het project ‘Jong Protestant’
en de tweede collecte is bestemd voor is bestemd voor het Pastoraat.

En graag brengen we nog een keer de actie ‘GRONINGEN GEEFT WARMTE’ onder de aandacht. U kunt uw bijdrage nog storten op
NL 77 RABO 0325 1052 27 t.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente Haren-Onnen
o.v.v. Warmte

Laat ze niet in de kou staan
Kijk voor meer informatie op www.gorechtkerk.nl/warmte


 

terug