Overzicht Beleidsplan Overzicht Beleidsplan
Beleidsplan 2022-2026 Diaconie Hervormde Gemeente Haren/Onnen

Overzicht beleidspunten

> Het aantal diakenen moet op een minimum aantal van vier blijven maar de aanwezigheid van meer diakenen is zeer gewenst. Het zoeken naar meer man/vrouwkracht zal doorgaan.
> Het zoeken naar nieuwe, hopelijk jongere, collectanten krijgt prioriteit. Ook andere oplossingen, zoals eventuele hulp van ouderlingen of het spontaan ter plekke vragen van collectanten, moet worden overwogen.
> De ambtelijke vertegenwoordiging tijdens diensten in woon/zorglocatie De Dilgt wordt gecontinueerd.

> Het collecterooster wordt tijdig opgesteld en mits wenselijk afgestemd met de Gorechtkerk.
> De diaconale rondgang wordt jaarlijks in de maand december gehouden. Gekeken wordt of het versturen van e-mails dezelfde opbrengst genereert als het versturen van brieven.
> De diaconie bepaalt tijdig waar het uit te keren geld (voor goede doelen e.d.) naar toe gaat en zorgt voor een goede onderbouwing hiervan.
> De diaconie blijft scherp op situaties waar dringende (financiële) hulp nodig is en gebruikt daarvoor de financiële middelen uit het noodfonds.
> Het doel is en blijft het geld vanuit OPA op een verantwoorde manier te blijven besteden. Het kenbaar maken aan de gemeente van de door ons gesteunde doelen verdient extra aandacht.

> Het voortzetten van acties zoals de paasgroetenactie, uitdelen zonnebloemen, inzamelen voor de voedselbank e.d. is van belang. Betreffende het uitdelen van kerstattenties moet worden overwogen de leeftijd te verhogen naar 85 jaar, gezien de hoeveelheid werk deze met zich mee brengt.
> Het zoeken naar nieuwe, eigentijdse acties/activiteiten blijft onze aandacht houden.
> Diakenen blijven alert op signalen alwaar hulp noodzakelijk is. Deze hulp wordt in de meeste gevallen 'in stilte' verleend.
> De diaconie blijft het werk voor vluchtelingen naar vermogen ondersteunen en zal het één en ander ook financieel blijven bijdragen waar nodig.
> De diaconie hecht belang aan activiteiten als ontmoetingsmorgens en mailtijden en spreekt de wens uit dat deze kunnen worden voortgezet (de coronapandemie gooit ook hier roet in het eten). Voor de ontmoetingsmorgens geldt dat er, zowel vanuit de DiRa als vanuit de Hervormde diaconie, financiële ondersteuning plaatsvindt waar nodig.
> Het doel is om de samenwerking met de DiRa op waarde te blijven schatten en zoveel mogelijk te doen wat gezamenlijk kan zonder dat de eigenwaarde van de diaconie van de Hervormde Gemeente in het geding komt.
> De diaconie blijft open staan voor initiatieven in samenwerking met elke andere diaconie ter plaatse.
> Het goed benutten van zowel 4 luik als de website verdiend de nodige aandacht van de diakenen, zowel vanuit de diaconie als vanuit de DiRa.
> Het lijkt de diaconie goed om regelmatig informatie vanuit de diaconie/collecten/diaconale acties schriftelijk dan wel mondeling te blijven mededelen tijdens de kerkdienst, mede om de zichtbaarheid van de diaconie te bevorderen.
> In uitzonderlijke gevallen wordt tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst kort een toelichting gegeven over activiteiten van diaconale aard.
> Het college van diakenen omarmt initiatieven die gebruik maken van diaconale thema's tijdens kerkdiensten/vespers.
> De diaconie blijft attent op zaken die uit het zicht raken en informeert de gemeente met de nodige regelmaat hierover.

> Naast het zoeken naar diakenen wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om leden van het college van diakenen te benoemen. In het bijzonder wordt gezocht naar mensen met de nodige kennis betreffende financiën/financiële administratie.
> De diaconie wenst ingekomen stukken/post waar mogelijk slechts per e-mail te ontvangen en gaat hier werk van maken.
> Om de vergaderdruk zo laag mogelijk te houden en de balans Gereformeerd/Hervormd tijdens de 'DiRa' zoveel mogelijk in evenwicht te houden, worden tijdens de DiRa-vergaderingen zoveel mogelijk zaken van de Hervormde diaconie besproken. Het 'eigen' diaconaal overleg zal ook plaatsvinden, o.a. voor (in ieder geval het voorbereiden van) de belangrijkste besluiten en overleg met leden van het college die geen ambtsdrager zijn.
> De riante financiële buffer wordt flink verkleind, echter wel op een verantwoorde manier. (niet uitgeven om het uitgeven), tevens wordt een ondergrens bepaald voor de grootte van de financiële buffer.
> Het komende jaar wordt onder andere benut om na te gaan of en wat uitbesteed moet/kan worden en wat wellicht in eigen beheer kan worden gehouden als het gaat om financiële administratie (en archivering).
> De diaconie stelt een werkdocument op en zal deze blijven actualiseren.
> Jaarlijks (in januari) wordt een z.g. jaarplan gemaakt met de voornemens voor het komende kalenderjaar vanuit de diaconie.
 
terug